Jaunumi

Aicina piedalīties Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes simtgades pasākumos

Publicēja Danute Grīnfelde   [ atjaunināts ]

Latvijas valsts simtgade ir īpašs laiks, kad ne tikai izzināt mūsu valsts veidošanās ceļus, bet arī izvērtēt mūsu tautas sasniegumus un likt pamatus nākamajai simtgadei. 
Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis aicina vēstures skolotājus 2017. gada 2. decembrī Valkā pagodināt ar savu klātbūtni svinības Latvijas iecerēšana: Latviešu Pagaidu Nacionālajai  padomei un deklarācijai  ’’Ārvalstīm un tautām’’ – 100.  

2017. gada simtgades notikumu kartē īpaši izceļam Valku, kur pirms simts gadiem norisinājās izšķiroši notikumi. 1917. gadā 29. novembrī tieši Valkā izveidoja Latviešu Pagaidu Nacionālo padomi, kas bija pirmais nozīmīgais solis neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanas un pasludināšanas virzienā un tika pieņemta vēsturiskā 1917. gada 2. decembra ’’Deklarācija ārvalstīm un tautām’’.
 
Latvijas valsts simtgades biroja mājaslapā aplūkojama svinīgo pasākumu programma Valkā un faktu lapa pdf formātā.
 
 
 
Ar cieņu
Jolanta Borīte
Latvijas valsts simtgades birojs

Par VSB 2017. gada konferenci

Publicēja 2017. gada 12. okt. 04:43Valdis Klisans

VSB 2017. gada konference tiek plānota 09. decembrī (sestdienā) Latvijas Nacionālās bibliotēkas (Gaismas pils) telpās. Iecerēts, ka no plkst. 10 00 līdz 13 00 būsim Latvijas 100gadei veltītas vēsturnieku konferences viesi, bet pēc pusdienām risināsim izglītības un VSB iekšējos jautājumus.

Lūdzam savlaicīgi ieplānot laiku gada konferences apmeklējumam. Novembrī VSB mājas lapā būs pieejama pieteikšanās anketa, kas būs spēkā līdz 01. decembrim. Gadījumā, ja pēc pieteikšanās kādam gadīsies forsmažors, lūdzam informēt par to konferences organizatorus, jo katra dalība konferencē saistīta ar VSB budžetu.

 

Ar cieņu,

Valdis Klišāns    

Žaņa Lipkes memoriāls piedāvā ekskursijas skolēnu grupām

Publicēja 2017. gada 10. okt. 23:50Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 10. okt. 23:57 ]


Tartu aicina vēstures un literatūras skolotājus piedalīties konferencē

Publicēja 2017. gada 3. okt. 03:28Valdis Klisans

Cienījamie Vēstures skolotāju biedrības locekļi,
Pielikumā nosūtu Jums ielūgumu uz konferenci "Tartu loma latviešu un igauņu nacionālajā atmodā", kura norisināsies 28.oktobrī Igaunijas Nacionālajā muzeja Tartu. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums.
Ar šo konferenci vēlamies iezīmēt Tartu jeb Tērbatu kā vietu, kur aizsākās daudzas no idejām, kas vēlāk lika pamatu mūsu valstu dibināšanai.
Konference norisināsies vienu dienu no 9.00 - 21.00, jo tās noslēgumā pēc plkst.17.00 ielūgsim Jūs arī apmeklēt Nacionālo muzeju un plkst.19.00 piedalīties oficiālajā LR vēstniecības Igaunijā pieņēmšanā (vieta tiek precizēta).
Mēs ļoti priecāsimies, ja informāciju par konferenci nodosiet arī citiem kolēģiem, īpaši vēstures un literatūras skolotājiem, kā arī reģistrēsieties konferencei līdz 15.oktobrim šeit: http://ej.uz/Tartu_konference.
Ja gadījumā kāds no Jums ar saviem skolēniem ir veicis kādu plašāku pētījumu par kādu no tēmām, kas varētu skart konferencē apskatīto, esiet aicināti arī tos plakātu formātā
(vēlams angļu valodā) izlikt konferences norises vietā.
Cerot uz atsaucību,
Ilze Salnāja - Värv
un Tartu Latviešu biedrība
+371 25915699 (Ilze S-V)
+372 56467573 (Ilze S-V)
+372 53736394 (Ilze T)

Skolēnu pētījumu konkursa "Vēsture ap mums" nolikums 2017./2018. m.g.

Publicēja 2017. gada 1. okt. 03:04Baiba Atmane   [ atjaunināja Danute Grīnfelde 2017. gada 3. okt. 11:56 ]


Sākot ar 2017./2018. mācību gadu konkursa "Vēsture ap mums" koordinatores būs Aira Broka un Baiba Atmane. Konkursa līdzšinējās koordinatores Danute Grīnfelde un Inese Berga vēlas pateikties katram skolotājam par skolēnu pētījumu vadīšanu un katram konkursa atbalstītājam par materiālu un morālu atbalstu. Bez jūsu ieguldījuma Vēstures skolotāju biedrība nespētu sasniegt konkursa mērķus: veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, attīstīt kritisko domāšanu, avotu analīzes prasmes un radošās spējas. 16 gadu laikā konkursā ir piedalījušies 2676 skolēni ar 2359 darbiem. 

SKOLĒNU PĒTĪJUMU KONKURSA
„VĒSTURE AP MUMS”
2017./2018. mācību gada

NOLIKUMS

1. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, jauniešiem apzinot un analizējot vēstures avotus, un izstrādājot avotu pētījumā balstītu patstāvīgu darbu.

 

2. Konkursa uzdevumi:

1) veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus;

2) attīstīt prasmi veidot jēgpilnu pētniecisko darbu dažādās formās;

3) veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu.

 

3. Konkursa tēma „Svētki un svinēšana”

Anotācija: 2017./2018. mācību gadā konkurss ir veltīts gaidāmajai Latvijas simtgadei. Mēs sākam svinēt šo skaisto notikumu ar to, ka apzināsim dažādas svētku tradīcijas. Konkursa pamatdomu var pamatot ar  latvju dainas rindām „Saimeniek, svētki nāk, sēsties galda galiņā...”.

Konkursa dalībnieku uzdevums ir atrast un izpētīt vēstures avotus par svētkiem un daudzveidīgām svinēšanas tradīcijām Latvijā. Informāciju pētījumam var meklēt dažādos vēstures avotos – dokumentos, vēstulēs, atmiņās, fotogrāfijās, sadzīves priekšmetos, ģimenes relikvijās, kā arī vēstures literatūrā. Pētāmie avoti var glabāties gan konkursa dalībnieku mājās, gan skolas, novada vai nacionālā muzejā. Pētījums var būt veltīts jebkurā Latvijas vēstures periodā svinētiem svētkiem gan mājās, gan skolā, novadā, pilsētā, valstī.

Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Pētnieka uzdevums ir iegūt no vēstures avota pēc iespējas vairāk informācijas, kas palīdzētu uz šo jautājumu atbildēt. Izvēlētais vēstures avots autoram ir jāinterpretē – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citos avotos atrodamu informāciju, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. No avota sniegtajiem datiem konkursa dalībniekiem jāveido pētnieciskais darbs, t.i. informācija jāsakārto plašai publikai saprotamā un interesantā veidā: kā infografika, filma, stāsts, spēle, referāts u.tml.

 

4. Konkursa dalībnieki ir 5.-12. klašu skolēni. Darbi tiek vērtēti trijās grupās:
        A grupa: 5.-7. klase;
        B grupa: 8.-9. klase;
        C  grupa: 10.-12. klase.

 

Vietu sadalījumā tiek ņemta vērā iegūto punktu kopsumma neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Darbs veicams individuāli vai pārī. Vēlams, ka skolēns/i izvēlas darba konsultantu – pieaugušo.


5. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2018. gada 19. martam 1) jāreģistrē VSB mājas lapā un 2) jānosūta konkursa organizatoriem. Darbu  iesūtīšanas adrese:

Mirdzai Stirnai / konkursam "Vēsture ap mums"

Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fondā

Merķeļa ielā 13

Rīgā, LV-1050

 

 

6. Darbu noformējums

Iesniedzamais darbs sastāv no divām daļām: 1) pētījuma izklāsta un 2) apraksta veidlapas (veidlapa šī nolikuma pielikumā). Konkursam var iesniegt jebkāda veida patstāvīgus vēstures pētījumus. Pētījuma rezultātus var izklāstīt kā ceļvedi, fotoalbumu, jebkura žanra rakstu darbu (novele, poēma, zinātnisks raksts, romāns, eseja u. c.), spēli, filmu u. c.

A un B grupas darbi iesniedzami dzimtajā valodā; ja tā nav ne latviešu, ne krievu valoda, jāpievieno tulkojums valsts valodā. C grupas darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

 

Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora vecumu (ja darbs veidots pārī – vecākā dalībnieka vecumu), darba devīzi (devīze atšķiras no darba nosaukuma; pēc vērtēšanas devīze palīdz identificēt darba autorus).

Darbi, uz kuriem norādīts autora vārds, netiks vērtēti.

 

Reģistrējot darbu dalībai konkursā norāda devīzi, darba nosaukumu, ziņas par autoriem, konsultantu un skolu. Reģistrācijas veidlapa mēnesi pirms darbu nodošanas termiņa trodama Vēstures skolotāju biedrības mājaslapā www.vsb.lv.

 

 

7. Vērtēšana.

Pēc finālistu atlases un viņu darbu sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notiek darbu atšifrēšana. Uz darbu aizstāvēšanu tiek uzaicināti tikai finālisti. Finālistu darbu aizstāvēšana notiks 2018. gada 5. maijā Rīgā. Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt finālistu skaitu, vadoties no konkursā iesniegto darbu skaita.

 

Darbā vērtē:

1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojumu, darba struktūru un atbilstību tēmai.

2. Pētniecisko mērķi, uzdevumus un secinājumus.

3. Avotu atlasi un izmantojumu, prasmi tos analizēt un interpretēt.

4. Atbilstību zinātniski pētnieciskā darba kritērijiem; radošos darbos – vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.

5. Finālistiem – darba aizstāvēšanu. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.

 

Ja darbu veic dažāda vecuma skolēni, darbu vērtē pēc vecākā skolēna klašu grupas vērtēšanas kritērijiem.

 

8. Vērtēšanas komisija sastāv no VSB pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācībspēkiem, arhīvu un muzeju darbiniekiem, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonda pārstāvjiem un citiem pieaicinātiem speciālistiem.

 

9. Dalībnieku apbalvošana

Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2018. gada maija beigās (datums tiks precizēts). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicina visus konkursa dalībniekus un konsultantus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas.  

  

Eustory konkursa finālistiem dāvā iespēju piedalīties jauniešu vasaras akadēmijā kādā no Eustory dalībvalstīm (nepieciešamas angļu valodas zināšanas, jābūt sasniegtam 16 gadu vecumam).

 

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

Konkursu rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem.

 

Konkursu atbalsta Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds, Latvijas Izglītības fonds, kā arī Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Latvijas Nacionālais arhīvs.

 

11. Informācija par konkursu

1. VSB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.vsb.lv 

2. sazinoties ar projekta koordinatori Airu Broku, tālrunis 26 329 503, e-pasts: airab@inbox.lv

3. sazinoties ar projekta koordinatori Baibu Atmani, tālrunis 29776060, e-pasts: abaiba@gmail.com

 

Vai ignorējam mūsu kopīgo nākotni? Kā atmiņu politika ietekmē Austrumeiropas demokrātijas

Publicēja 2017. gada 26. sept. 13:32Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 26. sept. 13:33 ]

Gētes institūts Rīgā sadarbībā ar akadēmiķiem, pilsonisko sabiedrību un medijiem ielūdz uz debatēm par vēstures politiku Eiropā „Vai ignorējam mūsu kopīgo nākotni? Kā atmiņu politika ietekmē Austrumeiropas demokrātijas”.
Mēs jautājam: vai, nepieņemot citu atmiņas, mēs šodien ignorējam mūsu kopīgo nākotni? Kā dažādām sabiedrības grupām pārvarēt savas traumas un veidot kopīgu nākotni? 
 
Paneļdiskusijā savas idejas izklāstīs divi viesi:
 - Profesors Jērgs Hakmanis (Vācija/Polija, Ščecinas Universitāte): „Atmiņu politika Austrumeiropas demokrātijās. Risks kopīgai nākotnei?“
 - Dr. sci. soc. Mārtiņš Kaprāns (Latvijas Universitāte): „Atmiņām mainoties. Par vēstures politiku mūsdienu Latvijā“
 
Paneļdiskusija notiks 2017. gada 5. oktobrī plkst. 18.30 Gētes institūtā Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas).  
Pasākums notiks vācu un latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu.
 
Plašāka informācija vietnē www.goethe.de/latvija/futurlv
  
Projektu “FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni” īsteno Gētes institūts un atbalsta Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija.
 
 

Jauna ilustratīva grāmata par Latvijas vēsturi

Publicēja 2017. gada 13. sept. 05:37Valdis Klisans   [ atjaunināts 2017. gada 13. sept. 05:39 ]

Domājot par Latvijas simtgades sagaidīšanu, apgāds Zvaigzne ABC atkārtoti laidis klajā Agra Liepiņa populārzinātnisko grāmatu „Senā Latvija. Ilustratīva 9.-13. gadsimta vēsture”. Izdevuma jaunā versija papildināta ar vienu jaunu satura nodaļu, kā arī ar agrāk nepublicētiem A. Liepiņa zīmējumiem un fotogrāfijām. Grāmata kopumā veltīta latviešu tautas senču – latgaļu, kuršu, sēļu, zemgaļu un līvu – dzīvei laika periodā, ko arheologi dēvē par vēlo dzelzs laikmetu. Šis laika posms mūsdienu Latvijas teritorijā bija pēdējie gadsimti pirms krustnešu iebrukuma, tas bija laiks, kad mūsu senči paši vēl bija noteicēji savā zemē. Tieši šī iemesla dēļ šis Latvijas vēstures periods kalpojis kā fons un „skatuve” daudziem latviešu klasiskās literatūrās varoņiem, sākot ar Lāčplēsi, Induli un beidzot ar Kurbadu un Nameju, tas nereti ieguvis romantizētu un pārspīlēti krāšņu veidolu, kur vēstures liecības savijušās ar izdomu un fantāziju. Lai varētu nošķirt autentiskus faktus no iedomātām butaforijām, mākslinieks, senvēstures pētnieks un Lielvārdes senlatviešu pils replikas izveidotājs Agris Liepiņš savā grāmatā piedāvā vairākus simtus zīmējumu un vēsturisku rekonstrukciju foto, kuros ar skrupulozi precizitāti, izmantojot arheoloģiskajos izrakumos – senkapos, pilskalnos, apmetnēs – atrastās liecības, stāsta, kā patiesībā izskatījās mūsu tālo senču apģērbs, pilis, apmetnes, kā tika rotāti zirgi, ar kādiem amatiem cilvēki nodarbojās un kādas tehnoloģijas izmantoja, kā sadzīvē un rituālos interpretēja un lietoja dažādas krāsas. Grāmata ”Senā Latvija” veidota kā noderīgs ilustratīvi un tekstuāli informatīvs materiāls jauniešiem, kas skolās apgūst Latvijas vēsturi, kā arī visiem vēstures, arhitektūras un amatniecības interesentiem.

Grāmatas atvēršanas svētki notiks šī gada 20. septembrī plkst. 16 00 apgāda Zvaigzne ABC telpās K. Valdemāra ielā 6. (Ieeja caur veikalu). Vēstures skolotāji būs gaidīti viesi šajā pasākumā.               

Skolas aicina piedalīties Pasaules lielākajā mācību stundā

Publicēja 2017. gada 7. sept. 16:41Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 7. sept. 16:57 ]

No 18. septembra sāksies starptautiskā izglītības akcija – “Pasaules lielākā mācību stunda”. Tajā aicinātas pievienoties arī Latvijas izglītības iestādes.  Pasaules lielākā mācību stunda ir starptautiska izglītības akcija, kas vienlaikus norisināsies gandrīz simts pasaules valstīs. Tās mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis ir kopīgi apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā.

Pasaules lielākā mācību stunda

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, tādēļ pedagogi un skolēni aicināti piedalīties gan organizatoru izveidotajā pārtikas projektā „Katram šķīvim savs stāsts”, gan pašiem sagatavot inovatīvu mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus, kas veltīti kādam no 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Projekta „Katram šķīvim savs stāsts” mērķis ir palīdzēt tā dalībniekiem ieraudzīt sasaisti starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību. Stundas plāns un materiāli lejuplādējami šeit: KATRAM ŠĶĪVIM SAVS STĀSTS.

Katram škīvim savs stāsts! Akcijas video 2017 (subtitri latviešu valodā)


Globālās akcijas rīkotāji piedāvā vairākus jau sagatavotus stundu plānus ar mācību materiāliem, kā arī bezmaksas tiešsaistes kursu skolotājiem

UNESCO Latvijas Nacionālā Komisija aicina sagatavot savus inovatīvus mācību stundu plānus, kas veltīti kādam no Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Stunas plāna veidlapa pieejama šeit: www.skolas.unesco.lv (sadaļā Pasaules lielākā mācību stunda). 

Visi plāni tiks apkopoti īpašā publikācijā, un veiksmīgākie – apbalvoti noslēguma ceremonijā decembrī. Aicinām mācību stundu plānus sagatavot un īstenot nedēļā no 18. līdz 24. septembrim vai UNESCO nedēļā no 9. līdz 15. oktobrim un nosūtīt tos kopā ar nelielu aprakstu un vienu fotogrāfiju UNESCO LNK līdz 30. oktobrim (e-pasts: programmas@unesco.lv).


Pagājušajā gadā akcijā piedalījās 59 izglītības iestādes no visas Latvijas, kas īstenoja 139 mācību stundu plānus tādos mācību priekšmetos kā literatūra, fizika, ķīmija, latviešu valoda, mājturība un tehnoloģijas, vēsture, bioloģija un vizuālā māksla. Apraksti, fotoreportāžas un interesantākie mācību stundu plāni ir apkopoti publikācijā “Mācīties pārveidot! Pasaules lielākā mācību stunda”.

“Pasaules lielākās mācību stundas” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību un veicināt katra bērna, jaunieša, pieaugušā izpratni par 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko ANO valstis, tostarp Latvija apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam, un iesaistīt ikvienu šo mērķu sasniegšanā.

Šogad starptautiskā akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” norisināsies ne tikai formālajā, bet arī neformālajā un ikdienas izglītībā. Tās organizatori aicina bērnus, jauniešus, pilsoniskās sabiedrības, izglītības un kopienu aktīvistus līdzdarboties un sniegt padomus un ierosinājumus sabiedrības, vides, ekonomikas jautājumu risināšanai.

Latvijā, sākot no 19. septembra, skolas aicinātas sagatavot mācību stundu, nodarbību, semināru, lekciju un citu pasākumu plānus par Latvijas sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām, kas īpaši izceltas 16. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī – veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai.

“Nodarbībās aicinām pētīt un diskutēt par starpkultūru dialoga veidošanu, globalizācijas un migrācijas ietekmi uz procesiem sabiedrībā, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības pamatprincipiem u.c. tēmām. Akcijas dalībnieku iesūtītos nodarbību plānus iekļausim īpašā publikācijā un radošāko plānu autoriem pasniegsim balvas akcijas noslēgumā,” stāsta Ilze Dalbiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja.

Materiāli iedvesmai, mācību stundu paraugi un cita noderīga informācija skolām jau pieejama www.skolas.unesco.lv.

“Pasaules lielāko mācību stundu” Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, un to atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Akcija ir daļa no sabiedrības un īpaši izglītības jomas pārstāvju izpratnes pilnveides kampaņas „Solis pasaulē”, kas tiek rīkota sadarbībā ar LAPAS – Latvijas platformu attīstības sadarbībai, LAPSA – Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju, Vides izglītības fonda Ekoskolu programmu un citām institūcijām un organizācijām.

Akcijas mājas lapa: http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
Informācija latviešu valodā: www.skolas.unesco.lv

Latvijas Okupācijas muzeja piedāvājums skolām

Publicēja 2017. gada 6. sept. 23:53Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 6. sept. 23:56 ]

Informācija lejupielādei pielikumā zem šīs lapas.

VISC publicē jaunas ZPD vadlīnijas

Publicēja 2017. gada 6. sept. 01:22Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 6. sept. 01:23 ]

VISC šo mācību gadu uzsāk ar jaunām ZPD vadlīnijām. 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Agnesi Kozlovsku, ZPD koordinatori (agnese.kozlovska@832.visc.gov.lv)
Vadlīnijas pieejamas: http://visc.gov.lv/…/d…/esf_8321/20170904_zpd_vadlinijas.pdf

1-10 of 617