Jaunumi

Aicinājums pieteikties lauka semināram „Arheoloģija un tās metodes”

Publicēja 2017. gada 20. marts 04:58Valdis Klisans   [ atjaunināts 2017. gada 20. marts 05:07 ]


Aicinām vēstures skolotājus pieteikties dalībai vasaras lauka seminārā ,,Arheoloģija un tās metodes'', kas notiks no 2017. gada 10. līdz 15. jūlijam, Popē (Ventspils novads). Seminārs tiek organizēts Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta divu realizēto projektu „Arheoloģiskie izrakumi un vēstures skolotāju lauka seminārs Popē” (Latvijas Universitātes finansējums, projekta vadītājs arheologs, Dr. hist. Rūdolfs Brūzis) un „Arheoloģiskie izrakumi un skolotāju seminārs „ Arheoloģija un tās metodes” Popē” ietvaros (Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums, projekta vadītāja arheoloģe, Mg. hist. Inga Doniņa). Semināru atbalsta Popes pagasta pārvalde un biedrība „Popes muiža”.

Semināra formāts paredzēts kā pedagogu  profesionālās pilnveides A programma (30 kontaktstundu apjomā), nobeigumā skolotāji saņems tās apguvi apliecinošas apliecības. Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots - līdz 15 skolotāju. Pirmajiem pieciem skolotājiem iespējams pieteikt dalībai arī vienu skolnieku, vēlams pamatskolas pēdējo vai vidusskolas klašu audzēkni.[1] Pieteikumus dalībai lūdzu sūtīt pa e-pastu, tos gaidīsim līdz 2017. gada 17. aprīlim. Pieteikumā lūdzu norādīt savu un skolnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvošo mācību iestādi, kā arī kontakttālruni. Pieteikšanās un sīkāka informācijai, lūdzu, izmantojiet zemāk norādīto semināra vadītāja kontaktinformāciju.

Arheoloģiskos izrakumus un vēstures skolotāju semināru plānots organizēt Popes pagastā, Vēdes ciema Guģenieku senkapos (1. att.). Senvieta atklāta 2006. gadā, pētījumi tajā iepriekš nav veikti. Nedaudzie atradumi, kā arī senvietas izvietojums ļauj Guģeniekus uzskatīt par 13. 14. gs. kuršu ugunskapiem (2. att.). 2017. gada izrakumu mērķis ir noteikt senkapu hronoloģiju, robežas un to saglabāšanās pakāpi, tādējādi iekļaujot to zinātniskajā apritē.

Lauka semināra ietvaros skolotājiem un skolēniem tiek piedāvāta darbošanās ekspedīcijas komandā, tajā strādās divi vadītāji, māksliniece un vairāki arheoloģijā pieredzējuši darbinieki. Pirms semināra izrakumi tiks veikti tādā apmērā, lai skolotāji varētu iepazīties ar visiem arheoloģisko izrakumu darbiem: laukumu iemērīšanu, virskārtas noņemšanu, arheoloģiskā slāņa planēšanu, ugunsapbedījumu atsegšanu, fiksācijas un uzmērošanas darbiem, senlietu, tekstiliju un kaulu noņemšanu.

Semināra praktiskajā daļā paredzēta dalība arheoloģiskajos izrakumos, iepazīšanās ar lauka izpētes darbu metodēm, kā arī ekskursija pa Popes un apkārtējiem pagastiem. Teorētiskajā daļā paredzētas trīs teorētiskas arheologu lekcijas par kuršu vēsturi un Ziemeļkurzemes arheoloģiju, arheoloģiskajiem pieminekļiem, to aizsardzību (lektori: Rūdolfs Brūzis, Inga Doniņa, Armands Vijups, Sandra Zirne). Izrakumu vietā tiks organizēta praktiska lekcija par modernajām tehnoloģijām lauka arheoloģijā (Mārcis Kalniņš). Semināra noslēgumā plānota skolotāju diskusija par iegūtajām zināšanām un to pārnesi vēstures mācību stundās.

Izmaksas semināra dalībniekiem:

maksa par dalību seminārā nav paredzēta nedz skolotājiem, nedz skolēniem. Zemākminētās papildus izmaksas var samazināties, atkarībā no projektam piešķirtā finansējuma apjoma.

naktsmītne (Popes pamatskolas telpās) - aptuveni 20 EUR no personas (par piecām naktīm);

brokastis, vakariņas - pašu gatavotas skolas virtuvē.

pusdienas - aptuveni EUR 3,50 (tiks pievestas klāt, izrakumu vietā).


Kontaktinformācija: Latvijas Universitātes

Latvijas vēstures institūta pētnieks,

Dr. Hist. Rūdolfs Brūzis,

m. tel. +371 26510765,

e-pasts: rudolfs.bruzis@lu.lv

 [1] skolnieka dalība iespējama tikai ar vecāku rakstisku atļauju. Atbildību par skolēnu semināra laikā uzņemas viņa skolotājs.

Līdz 24. martam turpinās konkursa "Vēsture ap mums" darbu iesūtīšana un reģistrācija

Publicēja 2017. gada 20. marts 00:45Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 20. marts 00:46 ]

Ja gadījumā šī pieteikšanās veidlapa nedarbojas korekti, lūdzu, reģistrēties šeit.


Ungārijas vēstniecība aicina uz Gulagam veltītu konferenci un izstādi

Publicēja 2017. gada 9. marts 07:38Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 9. marts 07:40 ]

Ungārijā 2016.-2017. gads ir Gulaga atceres gads. Pieminot Gulaga nometnēs ieslodzītos un bojā gājušos, Ungārijas vēstniecība sadarbībā ar Latvijas Kara muzeju šī gada 21. martā plkst. 13.00 rīko konferenci. Pēc konferences notiks Ungārijas vēstures izpētes institūta „Veritas” izveidotās izstādes „Ungāri Gulaga nometnēs PSRS teritorijā 1944.-1956. gadā” atklāšana.
 
Ielūdzam Jūs uz konferenci un izstādes atklāšanu. Ielūgums un konferences detalizēta programma ir pielikumā.
 
Lūdzu, pieteikt dalību konferencē, rakstot uz e-pastu huembrix@mfa.gov.hu vai zvanot 67217500 līdz 2017. gada 16. martam.
 
Ilze Šāble
Vēstnieces asistente
Ungārijas vēstniecība
Baznīcas iela 20/22, 4.stāvs
Rīga, LV-1010
T: 6721 7500
E: HuEmbRIX@mfa.gov.hu
W: https://riga.mfa.gov.hu/lvaVēstures valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Publicēja 2017. gada 16. febr. 03:54Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 16. febr. 03:58 ]

Vēstures valsts 23.olimpiāde 9.klasēm notiks 2017.gada 10.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Darba tēma: Latvijas un pasaules vēsture no 19.gadsimta 80.gadiem līdz 20. gadsimta 80.gadiem (līdz Aukstā kara beigām, tās neieskaitot). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Pieejams "Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos"

Publicēja 2017. gada 3. febr. 08:44Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 3. febr. 08:47 ]

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Valsts kanceleja veido informatīvu materiālu sēriju par Latvijas valsts tapšanu un tās dibinātājiem.

Informatīvo materiālu mērķis ir stiprināt valstiskuma apziņu, veicināt izpratni par Latvijas vēsturi un nacionālajām vērtībām, kā arī spilgtām personībām, kuras ietekmējušas vēstures procesus un devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts dibināšanā un izaugsmē, īpaši valdības darbā.
 
Ieskatīties Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos var šeit. (.pdf) 


Latvijas Nacionālais arhīvs sagatavojis mācību materiālus skolām

Publicēja 2017. gada 2. febr. 09:14Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 2. febr. 09:23 ]

Lai rastu plašāku iespēju izglītības jomā izmantot Latvijas Nacionālā arhīvā (LNA) uzkrāto daudzveidīgo dokumentāro mantojumu, LNA ir sagatavojis un piedāvā  skolām mācību materiālus. Materiāli izstrādāti saistībā ar vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” standarta, mācību satura komponenta „Sabiedrība, valsts un vara” par tēmām: Otrā pasaules kara cēloņi, norises un sekas (10.13.);  Padomju režīma laiks un tā sekas Latvijas vēsturē (10.23.). Mācību materiālus var izmantot arī mācību priekšmetos „Latvijas vēsture” un „Politika un tiesības” 9. un 12. klašu stundās.

Materiāli sagatavoti, izmantojot LNA virtuālās izstādes „Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944– 1951”, „Rīgas pionieru un skolēnu pils. Dokumenti un fotogrāfijas” un „Represētie kultūras darbinieki”.

Virtuālās izstādes pieejamas LNA mājas lapā. Piekļuve: https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=498&mainId=127


LNA Attīstības plānošanas nodaļas
galvenā arhīviste
Antra Mazūra

Sagatavota faktu lapa par Latgales kongresa vēsturisko nozīmi

Publicēja 2017. gada 2. febr. 08:49Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 2. febr. 08:50 ]

Latvijas valsts simtgadē nozīmīgu lomu ieņem ar Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir vēsturiskais Latgales kongress - Latgales pirms simts gadiem pieņemtais lēmums apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti. 

Pirmais Latgales kongress, kas notika Rēzeknē 1917. gada 26. – 27. aprīlī pēc tā laika skaitīšanas sistēmas (9. – 10.maijā), bija Latgales latviešu pārstāvju sanāksme, kurā apsprieda Latgales pašpārvaldes jautājumus, tostarp jautājumu par Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas un to pievienošanu Vidzemes un Kurzemes latviešu apdzīvotajai teritorijai.

Atzīmējot šo vēsturisko notikumu, kas kļuva par pagrieziena punktu ceļā uz neatkarīgu Latvijas valsti, notiks Latgales Simtgades kongresa plenārsēde, kurā tiks izvērtētas Latgales attīstības tendences un sniegti ziņojumi par dažādu nozaru sasniegumiem, un konference, kuras laikā tikts prezentēti jaunieguvumi pētniecības procesā un notiks zinātniskā diskusija „1917. gada Rēzeknes kongresa vēsturiskā un juridiskā nozīme un loma Latvijas valstiskumā un Satversmē”.

Nozīmīgākie notikumi Rēzeknē būs Latgales Simtgades kongress un Latgaliešu valodas nakts. 
Kongresa simtgades svinību programmā paredzēts atklāt īpašu Latgales kongresa simtgadei veltītu izstādi Latgales kultūrvēstures muzejā, un Latgales reģiona skolās Latgalē pazīstami kultūras un sabiedriskie darbinieki vadīs Novadmācības mācību stundas.

Atklāšanas dienā 5.maijā - notiks dievkalpojums Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē ar kopīgu svētku gājienu un Latgales kongresa piemiņas vietas atklāšanu. Vienlaicīgi tas būs arī 4. pasaules latgaliešu saiets, kuru apmeklēs arī latgalieši no Sibīrijas. Tāpat tiks prezentēta Latgales kongresa simtgadei veltīta Latvijas Bankas monēta.

Notikumam par godu top vairāki jaundarbi. VSIA „Latvijas Koncerti” veido koncertciklu par katru no Latvijas novadiem, kas notiks Latvijas novadu koncertzālēs dažādos gadalaikos 2017. un 2018. gadā. Latgales koncertuzvedumu “Rakstiem un skaņai” veido Latgales izcelsmes radošā komanda un Latvijas radio koris Sigvarda Kļavas vadībā. Kompozīcijas pamatā ir Latgales unikālās kultūrtelpas izcelšana, sapludinot vienotā mākslinieciskā veselumā katoliciskās tradīcijas un tradicionālo folkloru. Krāslavietis Aleksandrs Meijers šim uzvedumam radījis īpašu mūzikas instrumentu no keramikas podiem. Latgalei veltītā uzveduma pirmizrāde Latgales vēstniecībā GORS notiks 22.aprīlī. Savukārt 4.maijā svētku koncertā izskanēs R.Dubras oratorijas pirmatskaņojums Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra, kora “Latvija” un ērģelnieces Ivetas Apkalnas izpildījumā.

6.maijā Daugavpilī notiks Tautu forums. Forumā tiks akcentēts dažādu tautību Latvijas iedzīvotāju devums dažādās jomās, jo īpaši uzsverot lomu valsts veidošanā un attīstībā. Foruma saturiskā programma top sadarbībā ar Daugavpils jauniešu iniciatīvu LAVKA un Vienības namu, kas šo gadu aizvada 80.jubilejass zīmē.  
Latgales kongresa simtgades programma turpināsies arī maijā un jūnijā ar starptautisko tēlniecības simpoziju un Starptautisko militāro orķestru festivālu Daugavpilī, Tautas mūzikas svētkiem Ludzā un Latgales mākslas svētkiem Višķos.

Latgales kongresa simtgades pasākumu mērķis ir vēstīt par Latgales specifisko ceļu Latvijas valsts veidošanā, akcentēt Latgales daudzšķautņainās identitātes un vērtības, apzināt visas pasaules latgaliešus, izpētīt un aktualizēt Latgales vēsturi, un veicināt sabiedrības izpratni par to.

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana gaidāma 2017.gada 4.maijā, Latvijas otrajā dzimšanas dienā. Papildus plašai norišu programmai saistībā ar Latgales kongresa simtgadi Latvijā un citviet pasaulē, turpinot Latvijas valsts simtgades biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta svētki.  Tāpat gaidāma plaša tautas akcija „Apskauj Latviju”, ap visu Latvijas robežu veidojot simbolisku Latvijas garīguma sardzi un pierobežas novados stādot ozolus, ko pavadīs spēka dziesmas un citi atmiņās paliekoši notikumi.

FAKTU LAPA PAR 1917.GADA LATGALES KONGRESA VĒSTURISKO NOZĪMI 

LATGALES KONGRESA SIMTGADES NORIŠU PROGRAMMA


Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste
67330339, 29374438
Linda.Pastare@km.gov.lv
www.lv100.lv

Informācija par VSB ekskursiju

Publicēja 2017. gada 1. febr. 08:56Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 3. febr. 08:37 ]

29.06. – 03.07.

Pleskava. Pēterburga – Ziemeļu Venēcija 

4 dienas, viens nakts pārbrauciens 


In
teresentus lūdzam rakstīt Tomam un Robertam uz excursion.lv@inbox.lv, lai saņemtu pieteikuma anketu.


1. diena – 29.jūnijs

07.00 izbraukšana no Rīgas Dodamies Pēterburgas virzienā (Sigulda, Smiltene, Veclaicene) un šķērsojam Igaunijas Krievijas robežu. Neliels ieskats Pečoru klostera vēsturē un apskates ekskursija. Pleskavas pilsētas vēstures pieminekļi – cietoksnis un vēsturiskais centrs. Vakarpusē dodamies uz Pēterburgu. Ierašanās Pēterburgā ap 22.00 -23.00.

2. diena – 30. jūnijs

Pēterburga. Pēterburgas apskates ekskursija – Ņevas prospekts, ievērojamākie pieminekļi, „Vara jātnieks”, Vasaras dārzs, un citas romantiskas un vēsturiskas vietas. Pētera – Pāvila cietoksnis un imperatoru atdusas vieta. Revolūcijas šūpulis – „Aurora”. Aplūkosim latviešu vēstures lappuses pilsētas laikmetos. Aleksandra ŅevskaLavra. Pilsētas jaunie pieminekļi un apskates vietas.

3. diena – 1.jūlijs

ЦарскоеСело (CarskoeSelo – Puškina) imperatores Katrīnas II rezidence un slavenā „Dzintara istaba”, 18. gadsimta parku kultūra un Puškina vietas – Licejs. Pēterhofa – strūklaku galvaspilsēta – Pētera I sapnis un vēlāko gadsimtu radītā arhitektūras un parku kultūras pērle (apmeklējam parka kompleksu).

4. diena – 2.jūlijs

Iespēja apmeklēt Pēterburgas muzejus: Ermitāža – imperatoru rezidence un mākslas vērtību krātuve. Īzaka katedrāle un kolonāde, no kuras paveras brīnišķīga Pēterburgas panorāma. Brīvajā laikā iespēja apmeklēt kādu no Pēterburgas muzejiem – Krievu mākslas muzejs u.c.. Vakarā mājupceļš.

5. diena nakts brauciens uz Rīgu. Ierašanās ap 06.00

 

Ceļojuma cena –360 euro

Cenā ietilpst:
 • Viesnīca Pēterburgā 3* - 3 naktis ar brokastīm
 • Krievijas vīza un apdrošināšana
 • Gida un grupas vadītāja pakalpojumu (vietējais gids Pēterburgā)
 • Autobuss
 • Reģistrācija viesnīcā.
 •  Pētera Pāvila cietokšņa baznīcas apmeklējums;
 • Pēterhofa – strūklaku galvaspilsēta;
 • „Carskoe selo”
 • Katrīnas pils un parks;
 • Izbrauciens ar kuģīti un tiltu pacelšana
 •  Pēterburgas naktī;
 • Ermitāžas apmeklējums.

Papildus izmaksas Īzaka katedrāle, jo tur jāskatās, kurs grib un var uzkāpt augšā.

Ja grib pats uz savu roku kādu muzeju apmeklēt, jo ceturtajā dienā būs brīvais laiks pilsēta, tad var pieteikties.

Ēšana – nu jārēķina, ka Pēterburgā ēšana ir dārga. Kārtīgas pusdienas vai vakariņas līdz 10 EUR

Veikalos cenas aptuveni tādas pašas kā Latvijā

 

Kontaktinformācija

Roberts Ķipurs 26525176

Toms Gulbis 26700767

Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātās olimpiādes nolikums

Publicēja 2017. gada 31. janv. 22:21Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2017. gada 31. janv. 22:33 ]

Vidzemes reģiona atklātā politikas olimpiāde notiks 24.03.2017 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā. Publicējam olimpiādes nolikumu. 


Politikas un tiesību Vidzemes reģiona atklātās olimpiādes nolikums 

1.     Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1.  veicināt skolēnos interesi par politiku un politiskajām norisēm Latvijā un pasaulē;

1.2.  attīstīt spēju orientēties informācijas daudzveidībā un analizēt politiskos procesus;

1.3.  radīt skolēniem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.


2. Olimpiādes norise:

2.1. olimpiādi organizē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF)   sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi, Kocēnu novada Izglītības pārvaldi un Valmieras Pārgaujas ģimnāziju;

2.2. norises laiks: 2017. gada 24. marts no plkst. 10.00 – 15.00;

2.3. norises vieta: Valmiera, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Zvaigžņu iela 4;

2.4. dalībnieki: 11.- 12. klašu skolēni, 1-3 pārstāvji no skolas;

2.5. temati: politiskā vara, politiskā līdzdalība, starptautiskās organizācijas, cilvēktiesības;

2.6. olimpiādes uzdevumus izstrādā LU SZF pasniedzēji;

2.7. olimpiādes norise: pirmā kārta - rakstiskā daļa, kura tiek pildīta elektroniski;

      otrā kārta - diskusija ar LU SZF pasniedzējiem, kurā piedalās 10 labākos rezultātus uzrādījušie skolēni pēc pirmās kārtas;

2.8. darbu vērtētāji: LU SZF pasniedzēji;

2.9. apbalvošana: godalgoto vietu ieguvēji iegūst priekšrocības iestājoties LU SZF Politoloģijas studiju programmā; visiem finālistiem un viņu skolotājiem - atzinības raksti. 


Pieteikšanās: Valmieras pilsētas un citu Vidzemes reģiona novadu dalībniekiem pa e-pastu  maragavare@inbox.lv līdz 2017. gada 1. martam.

Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds un uzvārds, skola, skolotājs konsultants, skolotāja kontakttālrunis un e- pasta adrese.

Pasākuma programma tiks izsūtīta 2017. gada 5. martā.

Papildu informācija pie Valmieras pilsētas un starpnovadu Vēstures un politikas MA vadītājas Māras Gavares, telefons 29994766, e- pasts: maragavare@inbox.lv

Latvijas Okupācijas muzejs aicina

Publicēja 2017. gada 26. janv. 02:10Valdis Klisans

Okupācijas muzejs aicina skolēnus apmeklēt izstādi "Stūra māja". Izstāde ir piemērota skolēniem no 6.klases, tā apkopo informāciju par čekas
darbību Latvijā. Var arī noskatīties bijušo ieslodzīto video liecības par piedzīvoto čekas kamerās un pratināšanas laikā. Izstāde ir bezmaksas.
Pieejama arī ekskursija gida pavadībā (tā ilgst 1.5 stundas) cietuma daļā. Ekskursijas maksa skolēniem 2 eiro, pavadošiem skolotājiem bez
maksas (gida pakalpojums iekļauts biļešu cenā).
Maksimālais skolēnu skaits ekskursijā 20 (telpas ļoti šauras).
Grupas jāpiesaka tikai pa e-pastu - info@bilesuserviss.lv.
Apmaksu par pieteikto ekskursiju jāveic elektroniski vismaz 3 dienas pirms
ekskursijas.

Izstādi paredzēts slēgt 2017.g. 31.decembrī.

Aija Abens
+371 2787 5692

1-10 of 574