Jaunumi‎ > ‎

Fonda "Sibīrijas bērni" konkursi skolēniem

Publicēja 2018. gada 4. apr. 00:15Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2018. gada 4. apr. 00:16 ]
Fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem. Līdz š. g. 21. maijam skolēnus aicina iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”, un līdz š. g. 18. maijam iesūtīt darbus zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”. Ar konkursiem fonds vēlas mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai. 

Fonds regulāri brauc uz skolām, rāda filmas par vēsturi un stāsta par ekspedīcijām uz Sibīriju. Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Fonds vēlas mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem.

Konkursā darbus vērtēs trīs vecuma grupās. Sacerējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ina Druviete, Pauls Raudseps, Ligita Kovtuna, Elita Veidemane, Valdis Bērziņš, Liveta Sprūde, Kaspars Pūce un Māra Libeka. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Ruta Čaupova, Tatjana Krivenkova, Vaira Cīrule, Linda Lūse un Regīna Deičmane.

Konkursu labāko darbu autoru apbalvošana notiks 14.jūnija konferences laikā Rīgā.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami zemāk.

Ar cieņu, Baiba Kazule
Fonds “Sibīrijas bērni”Sacerējumu konkursa skolēniem
SIBĪRIJAS BĒRNI”

Latvijas vēsture Latvijas simtgadei

"Manu krusttēvu nošāva, viņš par daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibīriju. 
Daudzi mani radi tika izsūtīti. Mani vecāki to negribēja otrreiz piedzīvot un riskēt, ka mūs izsūtīs. 
Mēs bijām dzirdējuši, ka ģimenes izšķir un iznīcina. 
Tā mana tēva drauga mudināti, mēs bēgām no iespējamām briesmām 1944.gada rudenī.” 
Pauls Lazda

NOLIKUMS


Konkursa organizētājs
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058. 

Mērķis  
Ar šo konkursu vēlamies rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi Latvijas simtgades kontekstā, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji, par 1949.gada deportāciju, kad uz Sibīriju tika aizvesti vairāk kā 42 tūkstoši cilvēku. Par 1944.gadu, kad atkārtotas deportācijas draudu un frontes tuvošanās iespaidā vairāk kā 200 tūkstošu Latvijas pilsoņu devās bēgļu gaitās uz rietumiem. Vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt skolēnos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai. 

Uzdevums 
Noskaidrot trīs labākos sacerējumus katrā vecuma grupā.
* 1. grupa – no 7 līdz 10 gadu vecumam.
* 2. grupa – no 11 līdz 15 gadu vecumam. 
* 3. grupa – no 16 līdz 19 gadu vecumam.

Konkursa norise
Sacerējumi jāiesūta līdz 2018. gada 21. maijam (ieskaitot), uz e-pasta adresi sibirijasberni@gmail.com ar norādi „Sacerējumu konkursam „Sibīrijas bērni””. 

Sacerējums jāiesniedz latviešu valodā datorrakstā, nepārsniedzot 1500 vārdus.
Sacerējuma sākumā jābūt norādītam autora vārdam, uzvārdam, vecumam, darba nosaukumam, autora un klases audzinātāja (vai viena no vecāku) kontaktinformācijai – telefona numurs un e-pasts. 

Vērtēšana
Vērtēšanas kritēriji – darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība.
 Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1., 2. un 3. vieta) katrā no trijām grupām. 

Konkursa žūrija
Konkursa žūrijas komisiju vada filoloģe, latviešu valodas un literatūras skolotāja Liveta Sprūde.
Žūrijas locekļi: 
Ina Druviete – filoloģe, profesore, 
Elita Veidemane – žurnāliste, 
Ligita Kovtuna – žurnāliste, laikraksta "Laiks" galvenā redaktore, 
Kaspars Pūce – aktieris, rakstnieks, 
Pauls Raudseps – žurnālists, 
Valdis Bērziņš – Latviešu fonda pārstāvis Latvijā,
Māra Libeka – žurnāliste.

Rezultātu paziņošana 
Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2018.gada 4.jūnijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju (vai viena no vecāku) e-pastiem.
 
Konkursa uzvarētājus aicinās piedalīties Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” organizētajā konferencē Rīgā 14.jūnijā. (Konferences norises laiks un vieta tiks paziņoti individuāli.)

Apbalvojumi
Konkursa trīs uzvarētāji katrā no trim vecuma grupām saņems atzinības rakstu un naudas balvu. 1.vieta – 100 EUR, 2.vieta – 60 EUR, 3.vieta – 40 EUR.
Konkursa žūrijai un organizētājam ir tiesības piešķirt balvas par dalībnieku īpašu sniegumu.


Papildus informācija 
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds „Sibīrijas bērni” atbild par konkursa uzvarētāju godīgu noteikšanu un nenovirzīšanos no šajā nolikumā noteiktās kārtības.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.comZīmējumu konkurss skolēniem
„SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”

Latvijas vēsture Latvijas simtgadei

NOLIKUMS

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Latvijas vēsturei, 1941.gada 14. jūnija un 1949.gada 25.marta vardarbīgajām un nelikumīgajām piespiedus izsūtīšanām uz Sibīriju. 

Konkursa organizētājs
Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fonds “Sibīrijas bērni”, 
Reģ.Nr. 4000805769, Graudu 41a, Rīga, LV-1058. 

Konkursa izsludināšanas kārtība
Konkursu izsludina, nosūtot nolikumu uz Latvijas vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu e-pastiem.

Konkursa tēma
Konkursa kopējā tēma ir Latvijas vēsture Latvijas simtgadei – 1941. un 1949. gada deportācijas.

Konkursa mērķi
Sagaidot Latvijas simtgadi, neļaut aizmirst Latvijas vēsturē svarīgus un traģiskus notikumus. 
Bērnos un jauniešos veicināt un uzturēt interesi par Latvijas un tās tautu vēsturi komunistiskā padomju režīma okupācijas laikā, pievērst uzmanību Latvijas iedzīvotāju likteņiem Sibīrijas izsūtījumā un mudināt interesēties arī par šobrīd Sibīrijā dzīvojošo bijušo Latvijas iedzīvotāju un latviešu likteņiem. Ļaut bērniem iedziļināties vēstures likumsakarībās un mudināt būt aktīvai sabiedrības daļai. Attīstīt un novērtēt audzēkņu prasmes.

Konkursa norise
Atlases kārta notiek skolās.
Par konkursa atlases kārtas norisi ir atbildīga vispārizglītojošās skolas vai mākslas skolas direktors vai direktora vietnieks mācību darbā. Konkursa dalībnieki ir audzēkņi, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu Vizuāli plastiskā mākslā, proti, bērni un jaunieši, kuri apgūst vai ir apguvuši vizuālo mākslu vispārizglītojošajā skolā vai arī papildus mācās mākslas skolā. 
Skolotājs sagatavo konkursa tēmai, nosacījumiem un audzēkņu vecumam atbilstošu uzdevumu, kuru audzēkņi veic skolotāja vadībā vai individuāli.
Krāsainu vai melnbaltu kompozīciju plaknē. Formāts – A3 vai A4 tehnika – brīvais stils.
Darba otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, vecumam, klasei (kurā bērns mācās vispārizglītojošajā skolā), skolas nosaukumam, skolēna vai skolotāja e-pastam un telefonam. 
Darbu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 18.maijs (darbu saņemšanas datums). Darbi vērtēšanai sūtāmi uz Nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni”, Graudu ielā 41a, Rīgā, LV-1058, ar norādi „Zīmējumu konkursam „Sibīrijas bērni””.

Vērtēšana
Vērtēšanas kritēriji: veiksmīga ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.
Konkursa darbus izvērtēs konkursa žūrija, izvēloties 3 labākos darbus (1.,2. un 3.vieta) katrā no vispārizglītojošo klašu grupām (1.grupa–1.-4.klase, 2.grupa–5.-9.klase, 3.grupa–10.-12.klase). 
Žūrija var piešķirt speciālbalvu par audzēkņu īpašu sniegumu.

Konkursa žūrija
Konkursa žūrijas komisiju vada mākslas zinātniece Ruta Čaupova 
Žūrijas locekļi:
Tatjana Krivenkova – māksliniece, 
Vaira Cīrule – mākslas skolas pedagoģe, 
Linda Lūse – māksliniece, 
Regīna Deičmane – māksliniece. 

Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa rezultāti tiks publicēti fonda “Sibīrijas bērni” mājaslapā www.sibirijasberni.lv 2018.gada 4.jūnijā. Informācija par konkursa uzvarētāju apbalvošanu tiks nosūtīta individuāli uz skolēnu un skolotāju e-pastiem.
Konkursa uzvarētāji tiks aicināti piedalīties Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” organizētajā konferencē Rīgā 14.jūnijā. (Konferences norises laiks un vieta tiks paziņoti individuāli.)

Konkursa balvu fonds
Katrā grupā 1. vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 100 EUR vērtībā, 2. vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 60 EUR vērtībā, 3. vietas ieguvējs saņems atzinības rakstu un naudas balvu 40 EUR vērtībā. 

Papildus informācija
Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Baibu Kazuli, tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.com