Jaunumi‎ > ‎

Aicinām piedalīties konkursā "Vēsture ap mums"

Publicēja 2012. gada 25. nov. 05:53Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2012. gada 25. nov. 05:54 ]
Ar prieku paziņojam, ka konkurss "Vēsture ap mums" notiks arī šajā mācību gadā. Aicinām visus 5.-12. klašu skolēnus iepazīties ar konkursa nolikumu un piedalīties konkursā ar saviem pētījumiem. Konkursa tēma šogad veltīta izglītības un skolu vēsturei Latvijā.

Konkursa rīkošana iespējama, pateicoties VISC un Latvijas Izglītības fonda finansiālajam atbalstam. Vēstures skolotāju biedrības valde izsaka dziļu pateicību VISC vadītājam Guntim Vasiļevskim, Latvijas Izglītības fonda vadītājam Ilgvaram Forandam, kā arī konkursa ilggadējai atbalstītājai Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fonda vadītājai Mirdzai Stirnai. 


STARPTAUTISKĀ SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONKURSA
„VĒSTURE AP MUMS” 
2012./2013. mācību gada

NOLIKUMS

1. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, skolēniem apzinot un analizējot vēstures avotus, kā arī izstrādājot patstāvīgu darbu.

2. Konkursa uzdevumi:
1) veidot vēstures avotu apzināšanas, apkopošanas, analīzes un interpretēšanas prasmes;
2) attīstīt prasmi izveidot pētniecisko darbu dažādās formās;
3) veicināt prasmi prezentēt izstrādāto darbu.

3. Konkursa tēma „Mācīšanās, izglītība un skolas Latvijā”
Anotācija: Iespēja mācīties ir bijusi un ir svarīga – gan atsevišķu personību izaugsmei, gan kā būtiska attīstības iespēja sabiedrībai kopumā. Dažādas politiskās varas Latvijas teritorijā ir ietekmējušas skolas atšķirīgi: veicinājušas vai kavējušas izglītības pieejamību un skolu skaita palielināšanos, aizliegušas atsevišķus mācību priekšmetus vai uzspiedušas citus, vajājušas skolotājus un skolēnus. Tomēr gan Krievijas impērijā, gan Latvijas Republikā, gan okupācijas apstākļos, gan mūsdienās skolai ir nozīmīga vieta sabiedrībā. Skolēnu dzīvi ir ietekmējuši izcili skolotāji, skolas laikā lasītais un piedzīvotais vai pati skolas vide.
Konkursa dalībnieku uzdevums ir izvēlēties un izpētīt vienu ar izglītības attīstību saistītu jautājumu. Tas var būt saistīts ar kādas atsevišķas skolas vēsturi, ilggadīgu skolotāju pieredzi, dažādu gadu mācību grāmatu analīzi, skolas ēkas attīstību, izglītības politiku, u. c. Atbildi uz izvēlēto jautājumu konkursa dalībniekiem jāmeklē vēstures avotos. Avots autoram ir jāinterpretē – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citu avotu sniegto informāciju, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. Pētījumā var analizēt vairākus vai vienu vēstures avotu, tie var glabāties gan ģimenes arhīvā, gan muzejos, bibliotēkās, arhīvos un citur.

4. Konkursa dalībnieki ir 5. – 12. klašu skolēni. Darbi tiek vērtēti trīs grupās:
A grupa: 5.-7. klase;
B grupa: 8.-9. klase;
C grupa: 10.-12. klase.
Vietu sadalījumā tiek ņemta vērā iegūto punktu kopsumma (neatkarīgi no klašu grupas).
Darbs veicams individuāli vai pārī. Vēlams, ka skolēns/i izvēlas darba konsultantu – skolotāju. 5.-9. klašu skolēnu darbi iesniedzami dzimtajā valodā, kuram, ja tas nav ne latviešu, ne krievu valodā, ir pievienots tulkojums valsts valodā.
10.-12. klašu skolēnu darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

5. Darbu iesniegšana.
Darbus līdz 2013. gada 15. aprīlim jāreģistrē VSB mājas lapā un jānosūta pa pastu konkursa koordinatorei Danutei Dūrai. Informācija par adresi tiks ievietota VSB mājas lapā www.vsb.lv. 
Darbus atpakaļ neizsniedz.
Finālistu darbu aizstāvēšana notiks 2013. gada 11. maijā. 
 
6. Darbu noformējums
Konkursam var iesniegt zinātniski pētnieciskus vai radošos darbus.

Zinātniski pētnieciskais darbs tiek noformēts atbilstoši VISC zinātniski pētniecisko darbu noformējuma prasībām.

Radošais darbs var tikt izpildīts kā jebkura žanra rakstu darbs (novele, poēma, romāns, eseja utt.), makets, spēle, filma (jebkurā formātā), ceļvedis, fotoalbums u. c. Radošā darba pamatā ir pētījums; darbam pievieno izmantoto vēstures avotu un literatūras apskatu un izvēlētās darba formas argumentētu pamatojumu (līdz 5 lpp. datorsalikumā).

Darba titullapā autors norāda: konkursa darba nosaukumu, klasi (klases, ja autori mācās dažādās klasēs), darba devīzi (devīze atšķiras no darba nosaukuma; devīzi norāda arī uz radošā darba – CD, maketa, spēles). Vērtēti tiek tikai ar devīzēm šifrēti darbi.

Pavadvēstulē norāda devīzi, darba nosaukumu, ziņas par autoriem un konsultantu. Pavadvēstuli pievieno darbam. Pavadvēstules veidlapa pievienota šī nolikuma pielikumā, atrodama www.vsb.lv).

7. Vērtēšana.
Pēc finālistu atlases un viņu darbu sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notiek darbu atšifrēšana. Uz darbu aizstāvēšanu tiek uzaicināti tikai finālisti. Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt finālistu skaitu, vadoties no konkursā iesniegto darbu skaita.

Darbā vērtē:
1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojumu, darba struktūru un atbilstību tēmai.
2. Pētniecisko mērķi, uzdevumus un secinājumus.
3. Avotu atlasi un izmantojumu, prasmi tos analizēt un interpretēt.
4. Atbilstību zinātniski pētnieciskā darba kritērijiem; radošos darbos – vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.
5. Finālistiem – darba aizstāvēšanu. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.

Ja darbu veic dažāda vecuma skolēni, darbu vērtē pēc vecākā skolēna klašu grupas vērtēšanas kritērijiem.

8. Vērtēšanas komisija sastāv no VSB pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācībspēkiem, arhīvu un muzeju darbiniekiem, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonda pārstāvjiem un citiem pieaicinātiem speciālistiem.

9. Dalībnieku apbalvošana
Konkursa noslēguma pasākums paredzēts 2013. gada 25. maijā. Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicina visus konkursa dalībniekus un konsultantus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. 
Pirmo trīs vietu ieguvējiem Latvijas Izglītības fonds piešķir naudas balvas. Kopējais balvu fonds – 500 LVL.
Eustory konkursa finālistiem dāvā iespēju piedalīties jauniešu vasaras akadēmijā kādā no Eustory dalībvalstīm (nepieciešamas angļu valodas zināšanas, jābūt sasniegtam 16 gadu vecumam).

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji
Konkursa patrons ir Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.

Konkursu rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem.

Konkursu atbalsta Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds un Valsts izglītības satura centrs, kā ar Latvijas Okupācijas muzejs un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

11. Informācija par konkursu
1. VSB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.vsb.lv 
2. sazinoties ar projekta koordinatori Inesi Bergu, tālrunis 26 300 466, e-pasts: inese_be@inbox.lv
3. sazinoties ar projekta koordinatori Danuti Dūru, tālrunis 29 184 594, e-pasts: danute@vsb.lv