Jaunumi‎ > ‎

IZM atbildes vēstules VSB teksts

Publicēja 2014. gada 12. okt. 01:46Vēstures skolotāju biedrība

Ņemot vērā tehniskās problēmas, kas neļauj mūsu mājas lapas lietotājiem palielināt IZM vēstules kopiju, ievietojam IZM vēstules tekstu.                                                                                                                                                                                                    Vēstures skolotāju biedrībai

Par atbildes sniegšanu

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - IZM) atsaucoties uz Vēstures skolotāju biedrības 2014.gada 4. augusta vēstulē pausto viedokli, informē, ka 2014.gada 12.augustā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.468 ,,Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" (turpmāk -noteikumi). Tā izveides mērķis ir nodrošināt normatīvo regulējumu pārejā līdz jauna kompetenču pieejā veidota pamatizglītības satura ieviešanai, kas saskaņā ar 2014.gada 22.maijā Saeimā apstiprinātajās Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014 - 2020 iekļautajiem pasākumiem plānota pakāpeniski no 1. klases, sākot ar 2018./19.mācību gadu.

Noteikumos saglabātas līdzšinējā normatīvajā regulējumā (Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumi Nr.53O) ietvertās prasības attiecībā uz izglītības saturu, tādējādi nodrošinot iespēju mācību līdzekļu sagatavošanu atbilstoši līdz šim noteiktajām prasībām mācību priekšmetu apguvē.

Savukārt ar pamatizglītības programmu paraugos veiktajiem precizējumiem IZM turpina jau 2013./14.mācību gadā uzsāktās pārmaiņas izglītībā, kuras par prioritārām izvirzītas Latvijas attīstības plānošanas dokumentos. Stiprinot izglītības iestāžu patstāvību lēmumu pieņemšanā par mācību procesa organizēšanu, paplašinātas izglītības iestāžu iespējas patstāvīgi veidot mācību priekšmetu un mācību stundu plānu gadījumos, kad tiek īstenotas izglītības virzienu programmas.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 2O13./14.gadā noslēdzies atsevišķu mācību priekšmetu ,,Latvijas vēsture" un ,,Pasaules vēsture" ieviešanas cikls, kur kopējais vēstures jautājumu apguvei noteiktais mācību stundu skaits pamatizglītības pakāpē ir saglabāts līdzšinējā apjomā. Savukārt mācību saturu, tā apguves secību un satura apguvei paredzēto laiku saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 19. pantu nosaka mācību priekšmeta programma, kuru pedagogam ir tiesības izstrādāt arī pašam. Tādējādi Latvijas vēstures un pasaule vēstures tēmu apguve, tas integrējot vai skatot atsevišķi, ir katra pedagoga profesionālās kompetences jautājums.

Vienlaikus informējam, ka Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam plānota jauna kompetenču pieejā veidota vispārējās izglītības satura izstrāde un aprobācija, kā arī pakāpeniska tā ieviešana no 1.klases, sākot ar 2O18./19.mācību gadu. IZM, izstrādājot normatīvā akta projektu (valsts pamatizglītības standartu) ir svarīgs profesionāļu viedoklis, tāpēc jaunajā mācību gadā par 21.gadsimta vajadzībām atbilstošu izglītības saturu un tā aprobācijas iespējām plānotas diskusijas, kurās ar savu redzējumu aicināta piedalīties arī Vēstures skolotāju biedrība.

 

Valsts sekretāre                                               S. Liepiņa

 

Ivāne

67047849       

Comments