Jaunumi‎ > ‎

Izsludināts konkurss "Vēsture ap mums"

Publicēja 2015. gada 7. dec. 07:12Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 7. dec. 08:13 ]


SKOLĒNU PĒTNIECISKO DARBU KONKURSA 
„VĒSTURE AP MUMS” 
2015./2016. mācību gada 

NOLIKUMS 

1. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, jauniešiem apzinot un analizējot vēstures avotus, un izstrādājot avotu pētījumā balstītu patstāvīgu darbu.

2. Konkursa uzdevumi:
1) veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus;
2) attīstīt prasmi veidot jēgpilnu pētniecisko darbu dažādās formās;
3) veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu.

3. Konkursa tēma „Cilvēks vēstures krustcelēs”
Anotācija2015./2016. mācību gadā konkurss ir veltīts iedzīvotāju likteņiem vēstures t.s. „pagrieziena brīžos”. Konkursa dalībnieku uzdevums ir atrast un izpētīt liecības par vēsturisko notikumu ietekmi uz vienas vai vairāku personu dzīvēm. Informāciju pētījumam var meklēt dažādos vēstures avotos – dokumentos, vēstulēs, atmiņās, fotogrāfijās, sadzīves priekšmetos, ģimenes relikvijās – kā arī vēstures literatūrā. Pētāmie avoti var glabāties gan konkursa dalībnieku mājās, gan skolas, novada vai nacionālā muzejā. Pētījums var būt veltīts jebkuram Latvijas vēstures periodam.
Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Pētnieka uzdevums ir iegūt no vēstures avota pēc iespējas vairāk informācijas, kas palīdzētu uz šo jautājumu atbildēt. Izvēlētais vēštures avots autoram ir jāinterpretē – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citos avotos atrodamu informāciju, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. No avota sniegtajiem datiem konkursa dalībniekiem jāveido pētnieciskais darbs, t.i. informācija jāsakārto plašai publikai saprotamā un interesantā veidā: kā infografika, filma, stāsts, spēle, referāts u.tml.

4. Konkursa dalībnieki ir 5.-12. klašu skolēni. Darbi tiek vērtēti trijās grupās:
        A grupa: 5.-7. klase;
        B grupa: 8.-9. klase;
        C  grupa: 10.-12. klase.

Vietu sadalījumā tiek ņemta vērā iegūto punktu kopsumma neatkarīgi no dalībnieku vecuma.
Darbs veicams individuāli vai pārī. Vēlams, ka skolēns/i izvēlas darba konsultantu – pieaugušo.

5. Darbu iesniegšana
Darbus līdz 2016. gada 4. aprīlim 1) jāreģistrē VSB mājas lapā un 2) jānosūta konkursa organizatoriem. 

Darbu iesūtīšanas adrese:
Mirdzai Stirnai / konkursam "Vēsture ap mums"
Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fondā
Merķeļa ielā 11
Rīgā, LV-1050

6. Darbu noformējums
Iesniedzamais darbs sastāv no divām daļām: 1) pētījuma izklāsta un 2) apraksta veidlapas (veidlapa šī nolikuma pielikumā). Konkursam var iesniegt jebkāda veida patstāvīgus vēstures pētījumus. Pētījuma rezultātus var izklāstīt kā ceļvedi, fotoalbumu, jebkura žanra rakstu darbu (novele, poēma, zinātnisks raksts, romāns, eseja u. c.), spēli, filmu u. c.

A un B grupas darbi iesniedzami dzimtajā valodā; ja tā nav ne latviešu, ne krievu valoda, jāpievieno tulkojums valsts valodā. C un D grupas darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora vecumu (ja darbs veidots pārī – vecākā dalībnieka vecumu), darba devīzi (devīze atšķiras no darba nosaukuma; pēc vērtēšanas devīze palīdz identificēt darba autorus).
Darbi, uz kuriem norādīts autora vārds, netiks vērtēti.

Reģistrējot darbu dalībai konkursā norāda devīzi, darba nosaukumu, ziņas par autoriem, konsultantu un skolu. Reģistrācijas veidlapa mēnesi pirms darbu nodošanas termiņā atrodama Vēstures skolotāju biedrības mājaslapā www.vsb.lv.


7. Vērtēšana.
Pēc finālistu atlases un viņu darbu sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notiek darbu atšifrēšana. Uz darbu aizstāvēšanu tiek uzaicināti tikai finālisti. Finālistu darbu aizstāvēšana notiks 2016. gada 7. maijā Rīgā. Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt finālistu skaitu, vadoties no konkursā iesniegto darbu skaita.

Darbā vērtē:
1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojumu, darba struktūru un atbilstību tēmai.
2. Pētniecisko mērķi, uzdevumus un secinājumus.
3. Avotu atlasi un izmantojumu, prasmi tos analizēt un interpretēt.
4. Atbilstību zinātniski pētnieciskā darba kritērijiem; radošos darbos – vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.
5. Finālistiem – darba aizstāvēšanu. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.

Ja darbu veic dažāda vecuma skolēni, darbu vērtē pēc vecākā skolēna klašu grupas vērtēšanas kritērijiem.

8. Vērtēšanas komisija sastāv no VSB pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācībspēkiem, arhīvu un muzeju darbiniekiem, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonda pārstāvjiem un citiem pieaicinātiem speciālistiem.

9. Dalībnieku apbalvošana
Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2016. gada 21. maijā (datums var tikt mainīts). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicina visus konkursa dalībniekus un konsultantus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas.  
Eustory konkursa finālistiem dāvā iespēju piedalīties jauniešu vasaras akadēmijā kādā no Eustory dalībvalstīm (nepieciešamas angļu valodas zināšanas, jābūt sasniegtam 16 gadu vecumam).

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji
Konkursu rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem.

Konkursu atbalsta Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds, Latvijas Izglītības fonds, kā arī Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Latvijas Avīze.

11. Informācija par konkursu
1. VSB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.vsb.lv 
2. sazinoties ar projekta koordinatori Inesi Bergu, tālrunis 26 300 466, e-pasts: inese_be@inbox.lv
3. sazinoties ar projekta koordinatori Danuti Grīnfeldi, tālrunis 29 184 594, e-pasts: danute@vsb.lv