Jaunumi‎ > ‎

Jauns izdevums "Gatavosimies vidusskolas centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē"

Publicēja 2013. gada 22. apr. 01:48Vēstures skolotāju biedrība

Izdevums “V. Klišāns. Gatavosimies centralizētajam eksāmenam Latvijas un pasaules vēsturē” paredzēts vidusskolēniem, kuri izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē, kā arī vēstures skolotājiem, kuri gatavo skolēnus eksāmenam. Šajā brošūrā jūs atradīsiet  4 eksāmena treniņa darbus: uzdevumus, atbildes, atbilžu paraugus un vērtēšanas kritērijus. Darbu varianti izveidoti atbilstoši jaunajam centralizētā eksāmena Latvijas un pasaules vēsturē modelim. 2011./2012.mācību gadā vispārizglītojošās vidējās izglītības mācību iestādēs noslēdzās pāreja no mācību priekšmeta Vēsture uz mācību priekšmetu Latvijas un pasaules vēsture (Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumi Nr. 715 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” 14. pielikums). Tāpēc, sākot ar 2012. gadu, eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē tiek veidots atbilstoši jaunajam mācību priekšmeta standartam, eksāmena darbā iekļaujot mācību satura komponentus Indivīds un sabiedrība”, Kultūrvide laikā un telpā”, Sabiedrība”, Darbība”, lielāku uzmanību pievēršot Latvijas vēstures jautājumiem. Eksāmena satura struktūras konceptuālais pamats ir problēmpieeja vēstures mācīšanā, ko paredz jaunais mācību priekšmeta standarts.

 Piedāvātie eksāmena treniņa 4 darbu varianti, tāpat kā centralizētā eksāmena darbs: 1) atbilst vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta Latvijas un pasaules vēsture standarta prasībām; 2) tajā ievērots proporcionalitātes jeb īpatsvara princips – uzdevumu izstrādē ņemts vērā tēmu (periodu) relatīvais apjoms mācību programmā, piemēram, ja aizvēsture, senie laiki un viduslaiki tiek apgūti vienu mācību gadu, jaunie laiki vēl gadu un jaunāko laiku vēsture vēl gadu, tātad šāda periodu attiecība (1:1:1) ievērota arī pārbaudes darba uzdevumos; 3) ievērota standarta prasība, ka Latvijas vēstures tematika ir ne mazāk kā 1/3 no darba apjoma.

 Tāpat kā eksāmenam, arī eksāmena treniņa darbiem katram ir trīs daļas, kurās pārbauda skolēnu zināšanas un prasmes vēsturē dažādos izziņas darbības līmeņos – no zemākā uz augstāko. Pirmās daļas uzdevumi ir zināšanu reproducēšanas pārbaude, otrā daļa veidota kā darbs ar dažādiem informācijas avotiem, kas pārbauda zināšanu un prasmju lietošanu, bet eksāmena trešā daļa ir argumentēta kādas vēsturiskas problēmas cēloņsakarību analīze un sava sprieduma veidošana.

1. daļa - 50 punkti

2. daļa - 50 punkti

3. daļa - 24 punkti

Comments