Jaunumi‎ > ‎

Metodisko materiālu klāsts papildināts ar Antras Grūbes darbiem

Publicēja 2012. gada 21. marts 11:12Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2012. gada 25. nov. 12:02 ]
Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Antra Grūbe laipni piedāvā kolēģiem savus metodiskos materiālus.  Antra ir iesūtījusi vairāku tēmu izstrādes. Tās lejuplādējamas sadaļā Metodiski materiāli un uzdevumi vai arī pie paskaidrojuma par katru no tēmām. Daļa no materiāliem ir pieejami arī krievu valodā.

Vēstures skolotāju biedrības vārdā - liels paldies Antrai par šo materiālu sagatavošanu un par dalīšanos ar mums!


Piedāvājam ieskatu metodiskajos materiālos un Antras komentārus par tiem.


Latvijas atmoda un Gunārs Astra
2011. gada rudenī, gatavojoties konkursam „Vēstule Gunāram Astram”, mēģināju apkopot informāciju par ceļu uz Latvijas neatkarības atjaunošanu, izveidojot skolēniem „draudzīgus” mācību materiālus. Tie bija domāti darbam grupās, skolēniem izskatot un izvērtējot visas apakštēmas. Labākai izpratnei katrai tēmai pievienoju jautājumus, kas, manuprāt, palīdz precīzāk uztvert domu un izprast būtību. Darbam klasē bija paredzēta tikai viena mācību stunda, kuras laikā skolēni izskatīja materiālus un vienojās par koncepciju prezentācijām. Prezentēšanai apmēram divdesmit skolēnu lielām klasēm bija nepieciešama vairāk kā viena mācību stunda. Darbs bija jāveic visām klasēm no desmitās līdz divpadsmitajai. Avotu lapas tika nosūtītas skolēniem e-klasē, lai būtu iespējams papildus strādāt mājās.

Avotu lapās atrodamā informācija pamatā ņemta no Latvijas arhīva sagatavotās virtuālās izstādes, kas veltīta „Prāgas pavasara” notikumiem,      
http://www.itl.rtu.lv/LVA/Praga68, bet izmantoti arī lokālās vēstures pētniecības materiāli, ko kolēģi var aizstāt ar savam reģionam svarīgākiem, kā arī http://www.balticway.net/, http://historia.lv  un citi. Avotu tekstu lapas, manuprāt, var izmantot ne tikai kā kopumu, bet arī atsevišķu tēmu apgūšanai.

Avoti sakārtoti šādās tēmās:
- konformisms
- disidenti
- literāti
- rietumu latvieši
- Gunārs Astra
- Atmoda
- Gunāra Astras pēdējais vārds

Materiāls lejuplādējams šeit.


Ebreji Talsos 20. gs pirmajā pusē
Tā kā tēma ir par vēstures notikumiem, to var izmantot vēstures stundās, tomēr tā vairāk aktuāla sociālo zinību stundās – ētikā, politikā un tiesībās, kā arī filozofijā. Mācību stundas pamatā ir ideja, kas aizgūta no Yad Vashem mācību programmas, par biogrāfiju izmantošanu ebreju kopienas daudzveidības raksturošanai. Šeit piedāvātajās biogrāfijās izmantoti fakti no laikrakstiem, fragmentārām laikabiedru atmiņām, kā arī iedzīvotāju skaitīšanas datiem. Kolēģi var izmantot arī oriģinālos atmiņu stāstus, jo tādi, iespējams, citur ir saglabājušies vairāk. Tekstu veidošanā izmantoju arī vispārzināmus faktus par ebreju reliģiju un sadzīvi. Šāda veida mācību materiāla ideja, manuprāt, ir izmantojama arī mācot par deportācijām – izmantojot atmiņu stāstus, kā arī par jebkuru citu laika posmu Latvijas vēsturē, kas traģiski ietekmējis cilvēku likteņus.

Stundas mērķi ir veidot priekšstatu par ebreju sabiedrības daudzveidīgumu, attīstīt toleranci pret dažādo, kā arī veicināt izpratni par holokausta traģēdiju.

Materiāls pieejams latviešu un krievu valodā


Cilvēcība
Mācību stundas piemērs vēstures, sociālo zinību, filozofijas, ētikas stundās. Aprobēts 10.-11.klasēs; domājams, ka izmantojams arī pamatskolas vecākajās klasēs.
Stundas mērķis ir veicināt izpratni par cilvēka būtību, veidojot tolerantu attieksmi. Stundas gaitā skolēni strādā ar holokausta izdzīvotāju atmiņām un Aušvices albumafotogrāfijām, cenšoties izprast, kas ir cilvēcība. Teksti ņemti no Yad Vashem pētniecības centra virtuālā mācību kursa.

Materiāls pieejams latviešu un krievu valodā.