Jaunumi‎ > ‎

Par eksāmeniem Latvijas un pasaules vēsturē 2011./2012.mācību gadā

Publicēja 2011. gada 15. sept. 04:22Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 15. sept. 04:28 ]
Informācija no VISC informatīvā biļetena    

Valsts standarts pamatizglītībā (MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem") nosaka, ka ar 2011.gada 1.septembri 6.klasē ir divi jauni mācību priekšmeti: "Pasaules vēsture" un "Latvijas vēsture", kas pakāpeniski līdz 2014./2015.mācību gadam tiks ieviesti 6.–9.klasē. Pārejas periodā šajā mācību gadā 7., 8. un 9.klasē turpina apgūt mācību priekšmetu "Latvijas un pasaules vēsture" atbilstoši mācību priekšmeta standartam. Līdz 2013./2014.mācību gadam (ieskaitot) 9.klasē, lai iegūtu pamatizglītību, skolēniem būs jākārto eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē, bet no 2014./2015.mācību gada – eksāmens Latvijas vēsturē. Lai eksāmenā īstenotu Latvijas vēstures standarta prasības, skolēnam jāzina un jāprot analizēt Latvijas vēstures cēloņsakarības un problēmjautājumus arī pasaules vēstures kontekstā.

Ar šo mācību gadu vidusskolā ir noslēgusies pāreja uz vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartu. Tāpēc 2011./2012.mācību gadā skolēni kā izvēles valsts pārbaudes darbu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs kārtot eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē. Eksāmena uzdevumi tiks veidoti atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartam (MK 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" 14.pielikums).

Eksāmena darba struktūra, eksāmena norisei paredzētais laiks un uzdevumu veidi būtiski nemainīsies, bet atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartam eksāmena uzdevumos lielāka uzmanība tiks pievērsta Latvijas vēstures jautājumiem, iekļaujot visas mācību satura komponentes, kuras ir noteiktas standarta pamatprasībās mācību priekšmeta apguvei. Konkrētāka informācija par eksāmeniem būs apskatāma valsts pārbaudījumu programmās, kuras publiskos 2012.gada janvārī.
Comments