Jaunumi‎ > ‎

Par olimpiādi vēsturē 9. klasei. Precizēta tēma

Publicēja 2011. gada 4. okt. 11:55Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2011. gada 21. okt. 13:36 ]
Vēstures 9.klašu olimpiādes pirmā posma olimpiādes tēma ir  
"Idejas un personības Latvijā laika posmā no 19. gs otrās puses līdz Pirmajam pasaules karam".

Vēstures 18. olimpiāde 

Olimpiāde 9. klases izglītojamajiem

1. Olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. attīstīt izglītojamajos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmetu "Latvijas vēsture" un "Latvijas un pasaules vēsture" standartos noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas;

1.2. sekmēt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības izveidi;

1.3. attīstīt izpratni par pasaules, Eiropas un Latvijas vēsturiskās attīstības problēmām;

1.4. radīt iespēju izglītojamajiem pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.


2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas vēstures skolotāju biedrību (turpmāk – biedrība).

3. Olimpiādes norise:
3.1. olimpiāde norisinās divos posmos. Olimpiādi organizē un uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komiteja. Uzdevumus sagatavo latviešu valodā, darbu var veikt latviešu vai krievu valodā;
3.1.1. pirmajā olimpiādes posmā var piedalīties ikviens 9.klases izglītojamais, bet uz otro valsts posmu tiek uzaicināti 75 labākie pirmā posma dalībnieki;
3.1.2. olimpiādes dalībnieki katrā kārtā atbild uz 10 jautājumiem, izpilda 3–5 uzdevumus par vēstures avotiem un uzraksta eseju;
3.1.3. olimpiādes pirmā posma uzdevumi tiek publicēti Valsts izglītības satura centra interneta vietnē www.visc.gov.lv un biedrības interneta vietnē www.vsb.lv ;
3.1.4. olimpiādes uzdevumus dalībnieki pilda elektroniski un iesūta Vēstures skolotāju biedrībai pa e-pastu v.s.biedriba@inbox.lv.

4. Olimpiādes norises laiks:
4.1. Olimpiādes pirmā posma norises laiks: 2011.gada 14.oktobris – 2011. gada 15.decembris.
Pirmā posma tēmu izziņo 2011. gada 14.oktobrī.
Pirmā posma uzdevumi tiks publicēti 2011.gada 21.novembrī.
Pirmā posma atbildes jāiesūta līdz 2011.gada 1.decembrim;

4.2. olimpiādes pirmā posma rezultātus paziņo divu mēnešu laikā pēc darbu iesūtīšanas;

4.3. olimpiādes valsts (otrā) posma norises laiks – 2012. gada 28.februāris;

4.4. olimpiādes otrajā posmā uzaicinātie dalībnieki rakstveidā veic olimpiādes darbu;

4.5. olimpiādes darba ilgums – ne vairāk kā trīs astronomiskās stundas;

4.6. olimpiādes rezultātus apkopo žūrijas komisija un paziņo 20 dienu laikā, tos publicējot Valsts izglītības satura centra interneta vietnē www.visc.gov.lv.

Comments