Jaunumi‎ > ‎

Piemini Abreni - konkurss jauniešiem

Publicēja 2010. gada 7. sept. 11:38Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2010. gada 7. sept. 11:48 ]
Latviešu Nacionālā Apvienī­ba Kanadā izsludina globālu latviešu vēstures konkursu jau­natnei. Mērķis: padziļināt jau­niešu zināšanas par Abrenes no­vadu, pētot tā vēsturi senatnē un apzinot tā pazaudēšanas apstākļus; veidot personīgo do­mu un viedokli par noti­ku­miem Latvijas vēsturē, sais­tībā ar Abreni.

Dalībnieki divās grupās: I grupa no 14 līdz 17 gadiem (ieskaitot), II grupa no 18 līdz 24 gadiem (ieskaitot).

Darbi iesniedzami datorsali­ku­mā vai mašīnrakstā, burtu iz­mērs – 12 ar dubultu rindu at­starpi, ar 2 cm lapas malu. I grupa 6-9 lappušu, II grupa 8-10 lappušu. Darbu iesniegšanas termiņš līdz 2011. gada 1. jūlijam, LNAK birojā; e-pasts: lnak@lnak.org vai parastā pastā Intai Purvai, PBLA pārstāvnie­cībā Rīgā, Lāčplēša ielā #29, dz. 5, LV 1011.

Godalgas abām grupām:
I vieta – Ls 1000,
II vieta – Ls 500,
III vieta – Ls 250.

Uz vērtēšanas komisijas ie­teikuma iespējamas īpašas atzi­nības balvas. Darbus vērtē: Ilga Breikša – publiciste, Jānis Me­žaks – vēsturnieks, Inta Purva – literāte.

Konkursa rezultātus paziņos 2011. gada 18. novembrī
. LNAK patur tiesības darbus izmantot pēc saviem ieskatiem, tie nedrīkst būt iepriekš publi­cēti.

Comments