Jaunumi‎ > ‎

Tiek izsludināts gadskārtējais skolēnu pētījumu konkurss "Vēsture ap mums"

Publicēja 2018. gada 9. dec. 13:11Baiba Atmane   [ atjaunināts 2018. gada 9. dec. 13:12 ]

SKOLĒNU PĒTĪJUMU KONKURSA
„VĒSTURE AP MUMS”
2018./2019. mācību gada

NOLIKUMS

 

1. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanu, jauniešiem apzinot un analizējot vēstures avotus, un izstrādājot avotu pētījumā balstītu patstāvīgu darbu.

2. Konkursa uzdevumi:

1) veidot prasmi apzināt, apkopot, analizēt un interpretēt vēstures avotus;

2) attīstīt prasmi veidot jēgpilnu pētniecisko darbu dažādās formās;

3) veicināt prasmi uzstāties publikas priekšā un skaidrot savu izstrādāto darbu.

 

3. Konkursa tēma „Es nēsāju Latviju kabatā kā mīklu, ko nevar atminēt”

Anotācija: 2018./2019. mācību gadā konkursa dalībnieki tiek aicināti atklāt Latviju no jauna, pievēršot uzmanību mazāk pētītiem jautājumiem. 

Konkursa dalībnieku uzdevums ir atrast un izpētīt vēstures avotus par nozīmīgiem, bet  mazāk zināmiem notikumiem, cilvēkiem, lietām, vietām Latvijā, kas Jūs ir iedvesmojuši, pārsteiguši, likuši uzdot jautājumus un meklēt atbildes.

 Informāciju pētījumam var meklēt dažādos vēstures avotos – dokumentos, vēstulēs, atmiņās, fotogrāfijās, sadzīves priekšmetos, ģimenes relikvijās, kā arī vēstures literatūrā. Pētāmie avoti var glabāties gan konkursa dalībnieku mājās, gan skolas, novada vai nacionālā muzejā.

Pētījuma centrā ir pētniecisks jautājums. Pētnieka uzdevums ir iegūt no vēstures avota pēc iespējas vairāk informācijas, kas palīdzētu uz šo jautājumu atbildēt. Izvēlētais vēstures avots autoram ir jāinterpretē – tā sniegtā informācija jāsalīdzina un jāpapildina ar citos avotos atrodamu informāciju, piemēram, fotogrāfijām, atmiņām, dokumentiem, dienasgrāmatām, vēstulēm, intervijām, u. c. No avota sniegtajiem datiem konkursa dalībniekiem jāveido pētnieciskais darbs, t.i. informācija jāsakārto plašai publikai saprotamā un interesantā veidā: kā infografika, filma, stāsts, spēle, referāts u.tml.

 

4. Konkursa dalībnieki ir 5.-12. klašu skolēni. Darbi tiek vērtēti trijās grupās:

        A grupa: 5.-7. klase;

        B grupa: 8.-9. klase;

        C  grupa: 10.-12. klase.

Vietu sadalījumā tiek ņemta vērā iegūto punktu kopsumma neatkarīgi no dalībnieku vecuma.

Darbs veicams individuāli vai pārī. Vēlams, ka skolēns/i izvēlas darba konsultantu – pieaugušo.

 

 

5. Darbu iesniegšana

Darbus līdz 2019. gada 22. martam 1) jāreģistrē VSB mājas lapā un 2) jānosūta konkursa organizatoriem. Darbu  iesūtīšanas adrese:

Mirdzai Stirnai / konkursam "Vēsture ap mums"

Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras atbalsta fondā

Merķeļa ielā 13

Rīgā, LV-1050

 

6. Darbu noformējums

Iesniedzamais darbs sastāv no divām daļām: 1) pētījuma izklāsta un 2) apraksta veidlapas (veidlapa šī nolikuma pielikumā). Konkursam var iesniegt jebkāda veida patstāvīgus vēstures pētījumus. Pētījuma rezultātus var izklāstīt kā ceļvedi, fotoalbumu, jebkura žanra rakstu darbu (novele, poēma, zinātnisks raksts, romāns, eseja u. c.), spēli, filmu u. c.

A un B grupas darbi iesniedzami dzimtajā valodā; ja tā nav ne latviešu, ne krievu valoda, jāpievieno tulkojums valsts valodā. C grupas darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

Darba titullapā norāda konkursa darba nosaukumu, autora vecumu (ja darbs veidots pārī – vecākā dalībnieka vecumu), darba devīzi (devīze atšķiras no darba nosaukuma; pēc vērtēšanas devīze palīdz identificēt darba autorus).

Darbi, uz kuriem norādīts autora vārds, netiks vērtēti.

Reģistrējot darbu dalībai konkursā norāda devīzi, darba nosaukumu, ziņas par autoriem, konsultantu un skolu. Reģistrācijas veidlapa mēnesi pirms darbu nodošanas termiņa atrodama Vēstures skolotāju biedrības mājaslapā www.vsb.lv.

7. Vērtēšana.

Pēc finālistu atlases un viņu darbu sakārtošanas atbilstoši iegūto punktu summai notiek darbu atšifrēšana. Uz darbu aizstāvēšanu tiek uzaicināti tikai finālisti. Finālistu darbu aizstāvēšana notiks 2019. gada 4. maijā Rīgā. Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt finālistu skaitu, vadoties no konkursā iesniegto darbu skaita.

 

Darbā vērtē:

1. Izvēlētās tēmas un darba formas pamatojumu, darba struktūru un atbilstību tēmai.

2. Pētniecisko mērķi, uzdevumus un secinājumus.

3. Avotu atlasi un izmantojumu, prasmi tos analizēt un interpretēt.

4. Atbilstību zinātniski pētnieciskā darba kritērijiem; radošos darbos – vizuālo noformējumu, tā oriģinalitāti.

5. Finālistiem – darba aizstāvēšanu. Atlases kārtā iegūto punktu summai pievieno darba aizstāvēšanā iegūto punktu summu.

Ja darbu veic dažāda vecuma skolēni, darbu vērtē pēc vecākā skolēna klašu grupas vērtēšanas kritērijiem.

8. Vērtēšanas komisija sastāv no VSB pārstāvjiem, kā arī augstskolu mācībspēkiem, arhīvu un muzeju darbiniekiem, Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonda pārstāvjiem un citiem pieaicinātiem speciālistiem. 

9. Dalībnieku apbalvošana

Konkursa noslēguma sarīkojums paredzēts 2019. gada maija beigās (datums tiks precizēts). Uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu uzaicina visus konkursa dalībniekus un konsultantus. Dalībnieki un konsultanti saņem apliecības par piedalīšanos konkursā. Konkursa atbalstītāji piešķir dalībniekiem balvas.    

Eustory konkursa finālistiem dāvā iespēju piedalīties jauniešu vasaras akadēmijā kādā no Eustory dalībvalstīm (nepieciešamas angļu valodas zināšanas, jābūt sasniegtam 16 gadu vecumam).

10. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji

Konkursu rīko Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem.

Konkursu atbalsta Rīgas Latviešu biedrības attīstības fonds, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Latvijas Nacionālais arhīvs.

11. Informācija par konkursu

1. VSB rīkotajos pasākumos un interneta mājas lapā www.vsb.lv 

2. sazinoties ar projekta koordinatori Airu Broku, tālrunis 26 329 503, e-pasts: airab@inbox.lv

3. sazinoties ar projekta koordinatori Baibu Atmani, tālrunis 29776060, e-pasts: abaiba@gmail.com

Comments