Jaunumi‎ > ‎

Apgāds ZVAIGZNE ABC izsludina konkursu „Meklējam talantus” mācību un metodisko līdzekļu autoriem

Publicēja 2015. gada 15. jūn. 03:12Danute Grīnfelde   [ atjaunināts 2015. gada 15. jūn. 03:13 ]
Apgāds Zvaigzne ABC izsludina konkursu radošiem mācību literatūras autoriem, kas vēlas veidot mūsdienīgus mācību materiālus. Konkursā tiek aicināti piedalīties autori vai autoru kolektīvi. Ar konkursa nolikumu interesenti var iepazīties apgāda Zvaigzne ABC mājaslapā (www.zvaigzne.lv) sadaļā “Pedagogiem”. Uzziņas pa tālruni 67 508 517.Mācību un metodisko līdzekļu konkursa „Meklējam talantus” nolikums


Konkursa organizētājs

Konkursu inovatīvu mācību līdzekļu un metodisko materiālu izveidei organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Apgāds Zvaigzne ABC”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003154167, juridiskā un biroja adrese: K. Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Apgāds Zvaigzne ABC). 

Konkursa mērķis
Inovatīvu mācību līdzekļu un metodisko materiālu izveide atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām un skolēnu mācību vajadzībām un interesēm.

Dalībnieki
Konkursā tiek aicināti piedalīties autori vai autoru kolektīvi.
Izvērtējot konkursā iesniegtos darbus, netiek ņemta vērā dalībnieku iepriekšējā pieredze mācību materiālu izstrādē. Konkursā visi dalībnieki tiek vērtēti vienlīdzīgi.

Prasības konkursa darbam konkursa pirmajā kārtā
Konkursa pirmajā (atlases) kārtā autors vai autoru kolektīvs iesniedz:

  • mācību līdzekļa un/vai metodiskā līdzekļa, kas paredzēts drukātam formātam vai interaktīvai videi,  projekta aprakstu, norādot

ü  mācību priekšmetu,

ü   klasi vai izglītības pakāpi,

ü  mācību literatūras veidu (darba lapas, uzdevumu krājums, interaktīvs mācību līdzeklis u. c.),

  • un, īsi izklāstot,

ü  iecerētā darba novitāti,

ü  metodisko pamatojumu,

ü  izvēlēto metodisko pieeju, mācību paņēmienus,

ü  plānoto darba apjomu,

ü  ilustratīvā materiāla veidu (fotogrāfijas, zīmējumi, shēmas, grafiki

u. c.), ja tāds nepieciešams.

Mācību līdzekļa vai metodiskā līdzekļa projekta aprakstu paraksta katrs darba autors. Projekta aprakstam autors vai autoru kolektīvs pievieno:

ü  mācību/metodiskā līdzekļa plānojumu;

ü  mācību/metodiskā līdzekļa vairāku atvērumu (5–6 lpp.) vai vienas nodaļas manuskriptu. Konkursa darbam ir jābūt izstrādātam līdz tādai pakāpei, lai varētu identificēt tā atbilstību šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

Konkursa pirmajā kārtā ir iespējams iesniegt arī pilnībā izstrādātu darbu, kas atbilst konkursa prasībām.

 

Prasības konkursa darbam konkursa otrajā kārtā
Konkursa otrajā kārtā konkursa pirmo kārtu izturējušie autori vai autoru kolektīvs iesniedz pilnībā izstrādātu mācību līdzekli vai metodisko līdzekli, kuru paraksta katrs darba autors. Ja konkursa pirmajā kartā tika iesniegts pilnībā izstrādāts darbs, tā atkārtota iesniegšana nav nepieciešama.


Prasības darba iesniegšanai

·         Darbu konkursa pirmajā un, ja nepieciešams, otrajā kārtā ar norādi Mācību un

metodisko līdzekļu konkurss „Meklējam talantus” iesniedz Apgādā Zvaigzne ABC Rīgā, K. Valdemāra ielā 6 (nododot apsargam) katru darbdienu no plkst. 10.00 līdz 17.00 vai nosūta pa pastu Mācību grāmatu kvalitātes grupai

K. Valdemāra ielā 6, Apgāds Zvaigzne ABC, Rīgā, LV-1010.

  • Darbu iesniedz datorizdrukā. Darbs elektroniskā formātā konkursā netiek pieņemts. Darba noformējumā jāievēro šādi parametri: šrifts Times New Roman, burtu lielums 12, rindu intervāls 1,5. Darba drukātā versija jāiesniedz neiesietā veidā, tās lappusēm jābūt secīgi numurētām.
  • Darbam pievieno ziņas par katru autoru, norādot autora vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
  • Ar darba iesniegšanu attiecīgi autors vai autori apstiprina:

ü  ka darbs ir viņu radīts oriģināldarbs;

ü  ka viņi piekrīt konkursa nolikuma noteikumiem.


Konkursa norise

·      Konkurss norisinās divās kārtās.

·      Darbu konkursa pirmajā kārtā autors vai autoru kolektīvs iesniedz līdz 2015. gada 7. septembrim.

·      Konkursa pirmās kārtas darbus žūrijas komisija novērtē līdz 2015. gada 21. septembrim.

·      Darbu konkursa otrajā kārtā autors vai autoru kolektīvs iesniedz līdz 2015. gada 14. decembrim.

·      Konkursa otrās kārtas darbus žūrijas komisija novērtē līdz 2015. gada 21. decembrim.

·      Par konkursa pirmās un otrās kārtas rezultātiem dalībnieki tiks informēti individuāli.

·      Apgādam Zvaigzne ABC ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt konkursu.

·  Apgādam Zvaigzne ABC ir tiesības pieprasīt no konkursa dalībniekiem papildus informāciju vai precizēt konkursa dalībnieku iesniegto informāciju.

 

Vērtēšana un apbalvošana

  • Iesniegtos darbus, kas atbilst konkursa nolikumam, atbilstoši to specifikai izvērtē Apgāda Zvaigzne ABC žūrijas komisija, kuras sastāvā ir Mācību grāmatu kvalitātes grupas vadītāja, redaktori, projektu vadītāji, Dizaina grupas redaktori.

·         Konkursa pirmajā kārtā žūrijas komisija izvērtē un atlasa labākos darbus, kas var pretendēt uz godalgu konkursā.

·         Konkursa otrajā kārtā žūrijas komisija izvērtē un izvēlas labākos darbus. Konkursa žūrijas komisija var pieņemt lēmumu par vienas vai vairāku vienlīdzīgu godalgoto vietu piešķiršanu vai arī konkursa izbeigšanu bez labāko darbu izvēles, ja iesniegtie darbi, pamatojoties uz vērtējumu, neatbilst konkursa kritērijiem. Konkursa žūrijas komisija var lemt arī par vienas vai vairāku veicināšanas balvu piešķiršanu.

·         Konkursa žūrijas komisijas godalgotais darbs vai darbi saņem balvu 1500,00 EUR pēc izdevniecības līguma noslēgšanas ar Apgādu Zvaigzne ABC. Konkursa žūrijas komisijai ir tiesības lemt arī par veicināšanas balvu piešķiršanu konkursa darbiem 500,00 EUR apmērā par vienu darbu.

Godalgotais darbs tiek publicēts Apgādā Zvaigzne ABC pēc izdevniecības līguma noslēgšanas ar godalgotā darba autoru vai autoriem. Godalgotajā darbā tiek ievietots teksts par autora vai autoru kolektīva panākumiem konkursā „Meklējam talantus”.

  • Konkursā iesniegtos darbus, kas nav izvirzīti uz konkursa otro kārtu, kā arī konkursa otrās kārtas darbus, kuri nav godalgoti, autori vai autoru kolektīvi var saņemt no 2015. gada 22. septembra, saņemšanas laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67 508 517 vai, rakstot uz e-pasta adresi: sic@zvaigzne.lv.
  • Konkursā paredzētās balvas katra tiek piešķirta par vienu darbu, tādēļ, ja darbam ir vairāki autori, konkursa balva ir sadalāma vienlīdzīgās daļās starp visiem darba autoriem.
  • Iesniedzot darbu dalībai konkursā, gan pirmajā, gan otrajā kārtā attiecīgi tā autors vai autori apņemas nenodot šo darbu publicēšanai, izziņošanai, publiskošanai un izplatīšanai trešajām personām. Pēc konkursa norises beigām attiecīgi autors vai autori ir tiesīgi brīvi rīkoties ar konkursa dalībai iesniegto darbu, ja tas nav godalgots vai prēmēts; minētās tiesības attiecīgi autoram vai autoriem ir arī gadījumā, ja konkurss tiek pārtraukts.
  • Iesniedzot darbu dalībai konkursa otrajā kārtā (kā arī, ja konkursa pirmajā kārtā tiek iesniegts pilnībā izstrādāts darbs), attiecīgi tā autors vai autori piekrīt, ka Apgādam Zvaigzne ABC ir ekskluzīvas tiesības publicēt, izziņot, izplatīt un publiskot godalgoto vai prēmēto darbu jebkurā formā pēc Apgāda Zvaigzne ABC ieskatiem visā pasaules teritorijā neierobežotu termiņu, un ka Apgāds Zvaigzne ABC ir tiesīgs patstāvīgi lemt par šo tiesību izlietošanu. 

 

Kontakti saziņai
Apgāds Zvaigzne ABC
Mācību grāmatu kvalitātes grupa
sic@zvaigzne.lv; t. 67 508 517