Baltijas Ceļš tautas vēsturiskajā atmiņā

Skolēnu pētnieciskā konkursa
„Baltijas ceļš” tautas vēsturiskajā atmiņā
nolikums

Vēsturiskajai akcijai „Baltijas ceļš” šogad aprit 20 gadi. 1989.gada 23.augustā aptuveni 2 miljoni cilvēku, sadevušies rokās, veidoja teju 660 km garu cilvēku ķēdi no Tallinas cauri Rīgai līdz Viļņai. Šī demonstrācija tika sarīkota, lai pievērstu pasaules uzmanību vēsturiskajiem faktiem, no kuriem cietušas Baltijas valstis. Baltijas ceļš notika tieši 50 gadus pēc Ribentropa – Molotova pakta parakstīšanas (1939.gada 23.augustā), kad PSRS un Vācija sadalīja ietekmes sfēras Austrumeiropā. Šie notikumi aizvirzās arvien tālākā pagātnē, taču ir ļoti svarīgi saglabāt tos tautas vēsturiskajā atmiņā. Toreiz notikumos iesaistījās daudz cilvēku, ļoti daudziem ir saglabājušās fotogrāfijas par piedalīšanos „Baltijas ceļā”, kā arī ļoti interesantie atmiņu stāsti. Ir nepieciešams apzināt notikumu dalībniekus, apkopot viņu atmiņas, foto un video liecības, lai tās nezustu nākamajām paaudzēm.

Mērķis: ieinteresēt skolu jaunatni Latvijas 20.gs. vēstures izzināšanā un vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, vācot, apkopojot un analizējot vēstures avotus par akcijām „Baltijas ceļš” (1989) un „Liesmojošais Baltijas ceļš” (1991).

Rīkotāji: Tautas frontes muzejs, Vēstures skolotāju biedrība.

Laiks: Konkurss norisinās no 2009. gada 1. septembra līdz 2010. gada 1. februārim (pasta zīmogs).

Dalības nosacījumi: konkursā var piedalīties ikviens 6.-12.klases skolēns. Vēlams, lai skolēns/-i izvēlētos darba konsultantu – vēstures skolotāju, muzeja darbinieku. Konkursa dalībnieku sniegtā personiskā informācija tiks izmantota tikai konkursa vajadzībām un netiks izpausta
trešajām personām.

Darba forma:
6.-9.klašu skolēni konkursā piedalās ar individuāliem pētījumiem par tēmu „Baltijas ceļš” manas dzimtas vēsturē. 10.-12.kl. skolēni veido komandas 3 cilvēku sastāvā un veido pētnieciskus projektus par tēmu „Manu novadnieku devums „Baltijas ceļā”. Darbs atbilst vai nu zinātniski pētnieciskā darba noformējuma prasībām, vai arī veidots kā radošais darbs ar darba aprakstu. Zinātniski pētnieciskā darba maksimālais apjoms bez pielikuma ir 25 lappuses. Radošā darba forma nav ierobežota. Tas var būt rakstu darbs, materiāls, kas iesniegts CD, DVD, video formātā.
.
6.-9. klašu skolēnu darbi iesniedzami dzimtajā valodā. Ja tā nav ne latviešu, ne krievu valoda, ir jāpievieno tulkojums valsts valodā.
10.-12. klašu skolēnu darbi iesniedzami valsts valodā. Avoti pielikumā var būt oriģinālvalodā.

Darbu iesniegšana: darbi iesūtāmi pa pastu
    Konkursam „Baltijas ceļš vēsturiskajā atmiņā”
    Tautas frontes muzejs
    Vecpilsētas iela 13/15, Rīga, LV-1050

Darbi jāiesūta šifrēti: darbam jāpievieno lapiņa ar brīvi izvēlētu devīzi. Klāt jāpievieno aploksne, uz kuras
uzrakstīta šī pati devīze, bet aploksnē jāievieto sekojošas ziņas: 1) autora (autoru) vārds, uzvārds, e-pasta adrese,
pasta adrese un kontakttālrunis, 2) konsultanta vārds, uzvārds, e-pasta adrese un kontakttālrunis.

Darbu vērtēšanas kritēriji:
1. izvēlētās tēmas un darba formas pamatojums, darba struktūra un atbilstība tēmai;
2. pētnieciskais mērķis, uzdevumi un secinājumi;
3. avotu atlase un izmantojums, prasme avotus analizēt un interpretēt;
4. zinātniski pētnieciskajiem darbiem -atbilstība ZPD kritērijiem; radošajiem darbiem – vizuālais noformējums, tā oriģinalitāte.

Vērtēšanas komisija un rezultātu paziņošana: darbus vērtē vērtēšanas komisija, kurā darbosies pārstāvji no Tautas frontes muzeja, Vēstures skolotāju biedrības un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā. Visi iesniegtie darbi kļūs par Tautas frontes muzeja īpašumu un dalībniekiem atpakaļ izsniegti netiks.

Apbalvošana: visi konkursa dalībnieki saņems apliecības par piedalīšanos konkursā. Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 3 labāko darbu autori un konsultanti un tiks pasniegtas 25 veicināšanas balvas. Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uz apbalvošanas pasākumu Rīgā.
Comments