Olimpiāde

Olimpiādes apspriešana ir noslēgusies. 2013./2014. mācību gadā vēstures olimpiāde 9. klašu skolēniem notiks trīs kārtās, pildot uzdevumus drukātās darba lapās klātienē. Lūdzam iepazīties ar olimpiādes nolikumu VISC mājas lapā


Aicinājums apspriest 9. klašu  vēstures olimpiādes turpmāko attīstību

Mācību olimpiāžu norisi nosaka 2012. gada 5. jūnija Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi (MK noteikumi Nr.384), atbilstoši tiem esošā 9. klases olimpiāde nevar būt valsts olimpiāde. Vēstures skolotāju biedrībai ir jāizlemj, vai un kādā veidā olimpiādi organizēt turpmāk. Lūdzu, iepazīstieties ar izvēles variantiem tekstā vai pielikumā un izsakiet savas domas zemāk līdz 9. maijam.


A Tradicionālā "papīra" olimpiāde

- 3 kārtas klātienē: skola → novads → valsts
- uzdevumus veido VSB
- darbus labo skolotāji novados

Priekšrocības

 valsts olimpiādes statuss
 godīgumu kontrolē atbildīgās personas novados, uzraugot olimpiādes norisi
 netiek diskriminēti tie skolēni ar ierobežotu piekļuvi datoriem
 vērtēšanas slodze tiek uzlikta nevis VSB, bet novadu IP
 modelis ir pārbaudīts praksē

Trūkumi

 atgriešanās pie vienreiz jau noraidīta modeļa
 skolēnu iespējas piedalīties ierobežotas, jo skolēnus dalībai olimpiādē izvirza skolotājs
 netieši diskriminēti skolēni no skolām ar vājākiem resursiem (bibliotēka, pieeja datorklasei, profesionāls konsultants)
 sacensība ir nevienlīdzīga, jo konkurence dažādos novados ļoti atšķiras
 uzdevumu veidi un saturs līdzīgs eksāmena uzdevumiem
 ierobežotas iespējas iedziļināties ārpus standarta saturā
 augsts subjektivitātes līmenis, jo katrā novadā sava vērtēšanas komisija


B Esošā atklātā olimpiāde

- divas kārtas: atlasei iesūta elektroniski pildītu patstāvīgo darbu, fināls klātienē Rīgā rakstiski
- uzdevumus veido VSB
- darbus labo VSB olimpiādes darba grupa

Priekšrocības
 iespēja piedalīties jebkuram 9. klases skolēnam
 katrs dalībnieks saņem izvērtējumu
 iespēja iekļaut padziļinātus uzdevumus, kas motivē apgūt ko papildus standarta prasībām (kā šogad Napoleona uzdevums)
 iespējama lielāka uzdevumu daudzveidība
 viena un tā pati vērtēšanas komisija visiem dalībniekiem
 modelis ir pārbaudīts praksē

Trūkumi
 atklātā olimpiāde, nav valsts olimpiādes statusa: VISC neizsniedz diplomus, bet tikai ievieto VISC mājaslapā uzaicināto dalībnieku sarakstu un rezultātus
 godīgumu kontrolē paši dalībnieki; pastāv risks, ka skolotājs pilda uzdevumus skolēnu vietā
 liels skaits dalībnieku ar vāji vai daļēji izpildītiem uzdevumiem
 milzīga slodze VSB olimpiādes darba grupai
 dalībnieki tiek diskriminēti pēc piekļuves datoram un internetam


C Olimpiāde tiešsaistē
- divas kārtas tiešsaistē klātienē: atlase (datorklasēs) novados, fināls Rīgā
- uzdevumus veido VSB
- darbus labo brīvprātīga VSB olimpiādes darba grupa
- tehnisko risinājumu nodrošina LU Fizikas un matemātikas fakultāte

Priekšrocības
 valsts olimpiādes statuss
 godīgumu kontrolē atbildīgās personas novados, uzraugot olimpiādes norisi
 iespēja būt inovatīviem
 skolēni uzskatīt datorus par papildus motivāciju
 objektīvi vērtēšanas kritēriji, jo visus darbus labo elektroniski
 neatlikta automatizēta atgriezeniskā saite gan skolēnam, gan skolotājam

Trūkumi
 lai panāktu objektivitāti, faktiski iespējami tikai standartizēti uzdevumi ar iepriekš noteiktām pareizām atbildēm
 ja iekļauj uzdevumus, kas prasa viedokli, tos tik un tā jāvērtē komisijai
 pagaidām nav skaidrs, kāda veida uzdevums iespējams izmantot
 infrastruktūras nepieejamība var kļūt par šķērsli dalībai
 lai reģistrētos olimpiādei, skolēnam pašam tas ir jāvēlas un jāizdara, nepietiek, ka skolotājs vēlas skolēnu pieteikt
 modelis ir praksē pārbaudīts tikai dabaszinātnēs


PAUSTIE VIEDOKĻI

9. klases olimpiādes apspriešana ‎‎‎‎‎‎‎(Responses)‎‎‎‎‎‎‎Ċ
Danute Grīnfelde,
2013. gada 2. maijs 16:28