Olimpiāde‎ > ‎

Nolikums

2012./2013. mācību gada vēstures olimpiāde 9. klases izglītojamajiem
NOLIKUMS

1.Olimpiādes mērķi un uzdevumi:
1.1. attīstīt izglītojamajos dziļāku vēstures izpratni, padziļinot un paplašinot pamatizglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēsture” standartā noteiktās izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas;
1.2. sekmēt izglītojamo interesi un pilnveidot izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības problēmām;
1.3. veicināt demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos;
1.4. radīt izglītojamajiem iespēju pārbaudīt un salīdzināt savas zināšanas un prasmes.

2. Olimpiādes organizatori: Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Vēstures skolotāju biedrību.

3. Olimpiādes adresāts: 9. klases izglītojamie.

4. Olimpiādes norise:
4.1. olimpiādē var piedalīties ikviens 9. klases izglītojamais. Dalībai otrajā kārtai tiek atlasīti 75 pirmās kārtas dalībnieki, kuru darbi ieguvuši lielāko iegūto punktu skaitu;
4.2. olimpiādi organizē un uzdevumus izstrādā valsts olimpiādes rīcības komiteja. Uzdevumus sagatavo valsts valodā, darbu var veikt latviešu vai krievu valodā;
4.3. olimpiāde norisinās divās kārtās. Olimpiādes dalībnieki katrā kārtā apliecina savas faktu zināšanas, analīzes prasmes un spēju tās pielietot praksē, atbildot uz jautājumiem, pildot uzdevumus un uzrakstot eseju;
4.4. olimpiādes pirmās kārtas uzdevumi tiek publicēti centra mājaslapā: www.visc.gov.lv un biedrības mājaslapā www.vsb.lv/olimpiade;
4.5. olimpiādes uzdevumus dalībnieki pilda elektroniski un iesūta Vēstures skolotāju biedrībai, augšupielādējot www.vsb.lv/olimpiade/dalibnieki;
4.6. olimpiādes pirmās kārtas norises laiks: 2012. gada 12. oktobris – 2012. gada 3. decembris;
4.6.1. pirmās kārtas tēmu izziņo 2012. gada 12. oktobrī;
4.6.2. pirmās kārtas uzdevumi tiek publicēti 2012. gada 26. novembrī, atbildes jāiesūta līdz 2012. gada 3. decembrim plkst. 17:00;
4.6.3. olimpiādes pirmās kārtas rezultātus paziņo divu mēnešu laikā pēc darbu iesūtīšanas;
4.6.4. pirmajā kārtā vērtēti tiek tikai pilnībā izpildīti darbi, t.i. tādi, kuros veikti visi uzdevumi.
4.7. olimpiādes otrās kārtas norises laiks – 2013. gada 26. februāris;
4.7.1. olimpiādes otrajā kārtā uzaicinātie dalībnieki klātienē veic olimpiādes darbu rakstveidā;
4.7.2. olimpiādes darba ilgums – ne vairāk kā 180 minūtes.
4.8. olimpiādes rezultātus apkopo olimpiādes rīcības komisija un paziņo 10 darbdienu laikā, tos publicējot Valsts Izglītības satura centra mājas lapā: www.visc.gov.lv.

5. Olimpiādes darba hronoloģiskās robežas:
5.1. pirmajā kārtā: Latvijas un Eiropas vēsture no 19. gadsimta sākuma līdz Pirmā pasaules kara sākumam;
5.2. otrajā kārtā: Latvijas un Eiropas vēsture 19. gadsimta sākuma līdz Otrā pasaules kara beigām.

6. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu.